ผู้ว่านครฯ สั่งดูแลช้างเต็มที่ ระหว่างรอพิสูจน์คชลักษณ์