อีก 12 ปี ยารักษาเบาหวานในเอเชีย – แอฟริกา ขาดแคลน!!