แนะเปิดทาง “ชาย –หญิง” ใช้กฎหมายคู่ชีวิต เพิ่มความเท่าเทียมทางเพศ