ขั้วแม่เหล็กโลก เคลื่อนตัวเร็วกว่าที่คาด ปีละ 50 กิโลเมตร