“มาร์ค” ปัดให้ความเห็นปม ผู้สมัครลาออกจากพรรคเพราะได้บัญชีลำดับหลังๆ