"มันหมู" 1 ใน 10 อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดในโลก