28 ก.ค. 61 ปรากฎการณ์ "จันทรุปราคา" ยาวที่สุดในศตวรรษ21