เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ศรีสะเกษ 9 เขต มีผู้สมัครรวม 97 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ศรีสะเกษ 9 เขต มีผู้สมัคร รวม 97 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัด ศรีสะเกษ มีเขตเลือกตั้ง รวม 9 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด ศรีสะเกษ มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 97 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. อุดรธานี 10 เขต มีผู้สมัครรวม 161 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย 7 เขต มีผู้สมัครรวม 79 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช 10 เขต มีผู้สมัครรวม 123 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอวังหิน (เฉพาะตำบลทุ่งสว่าง ตำบลบ่อแก้ว ตำบลธาตุ และตำบลบุสูง)

เบอร์ 1 นายครรชิตพล พรมชาติ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายปิ่น นันทะเสน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายบุญหรัด ถึงไชย พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายประเสริฐ เวียงจันทร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 นายสุรสิทธิ์ ศรีผุย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายธนินท์ธร ศรีขาว พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายวุฒิชาติ บุญขันธ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 10 นายภูมิพัฒน์ พรหมมา พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 11 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตยาภรณ์ สิริวัฒนาบุญทวี พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกันทรารมย์, อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ (เฉพาะตำบลบกและตำบลโพธิ์)

เบอร์ 1 นายสุทธิรักษ์ บุญศักดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายพงษ์ศักดิ์ อริยะสุนทรกุล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายศักดา พลศักดิ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 นายกมล แสงเดช พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายโดม ศรีศรุติกุล พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 6 นายศุภกิจ สีหาภาค พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นายนครชัย โพธิ์ขาว พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายประมวล สีแสง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายทองอนันต์ เกษแก้ว พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 11 นายอังคาร ลาลุน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 12 นายภาคภูมิ ทวีชัย พรรคคลองไทย

เบอร์ 13 ร้อยตรีจันที ศาลา พรรคแนวทางใหม่

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่เช็กสิทธิไม่พบ ต้องทำอย่างไร?
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอศรีรัตนะ, อำเภอเบญจลักษ์, อำเภอโนนคูณ (ยกเว้นตำบลบกและตำบลโพธิ์) และอำเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะตำบลจานใหญ่ ตำบลตระกาจ ตำบลภูเงิน และตำบลกระแชง)

เบอร์ 1 นายธีรวัฒน์ คำศรี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายไพบูลย์ สะอาด พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นายจำลอง บุญชม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายเฮงธนกฤติ คำโสภา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายสุรณัฐ แนบเนียม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นางพิสมัย พละศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นายธนา กิจไพบูลย์ชัย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายภูริต อภิรักษ์วรการ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายวิรัตน์ บุษราคัมวงค์ พรรครวมพลัง

เบอร์ 11 นายเกรียงไกร ภูมิลักษณ์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 12 นายสุรินทร์ ปัดชา พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 13 นางสาวอรทัย สุภาพ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกันทรลักษ์ (ยกเว้นตำบลจานใหญ่ ตำบลตระกาจ ตำบลภูเงิน และตำบลกระแชง)

เบอร์ 1 นายอนุบาล ขันทอง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 ร้อยตรีไพศาล เชิดชู พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นายอุทัย อุทธาธรณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายภูมินันท์ กัญญาบุตร พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 นายปิยะนันท์ มั่นยืนยาว พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายสุริยันต์ ปักปิ่น พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายสมบูรณ์ สุระเสน พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์

เบอร์ 1 นายธรรศ คำพันธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นายธีรปภัสร์ พงษ์วันกิตติคุณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายสังวาล นันทวงษ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 นายธีระ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นายอภินันท์ ทองมนต์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 นายพรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายอมรเทพ สมหมาย พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นายสวัสดิ์ โพธิสาร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นางลำพึง บานชื่น พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์ 10 นางสาวณัฐติยา กันทรารมณ์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอขุขันธ์และอำเภอไพรบึง (เฉพาะตำบลสำโรงพลัน)

เบอร์ 1 นายวุฒิเดช ทองพูล พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายอภิรมย์ ลิพันธ์ พรรคคลองไทย

เบอร์ 3 นายพงษ์ประณต บุญทศ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 4 นางวรรณรวี สอนพูด พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 นายอภิชาติ เกียรติสาร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายนิมิตร จินาวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายณรงค์ ระฆังทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายพุทธ มงคล พรรคเสรีรวมไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ตั้งแต่ยุบสภาพรรคไหนใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนมากสุด ?
เลือกตั้ง 2566: ทำอย่างไร? เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ส่องนโยบาย "ปราบโกง" พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอปรางค์กู่, อำเภอพยุห์, อำเภอไพรบึง (ยกเว้นตำบลสำโรงพลัน) และอำเภอวังหิน (เฉพาะตำบลดวนใหญ่ ตำบลวังหิน ตำบลโพนยาง และตำบลศรีสำราญ)

เบอร์ 1 นายจำรัสพงษ์ อัศดรรัฐจ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายฉลองชัย สมศรี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นางสาววิลดา อินฉัตร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 พันตรีสราวุธ ศรีวัง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นางฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายอภิชา ระยับศรี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 นายอำไพ เพ็งแจ่ม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 ร้อยตำรวจโทบันเทิง โสมาสุข พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายสมพงษ์ คำเสียง พรรคคลองไทย

เบอร์ 10 นายร้อยพงศ์ ศรีคราม พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภออุทุมพรพิสัย, อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอเมืองจันทร์

เบอร์ 1 นายสะอาด พุ่มพวง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายเฉลิมชาติ ทัพพเศรษฐโชติ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายธนกฤช จิริวิภากร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นายสุรเดช นาจำปา พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายทองสูรย์ เจตนา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นายภูริภัทร มุขประดับ พรรคคลองไทย

เบอร์ 8 นายประวิทย์ จารุรัชกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายธวัชชัย ไชยมณี พรรคไทยภักดี

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง
เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต"

เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, อำเภอบึงบูรพ์, อำเภอราษีไศล, อำเภอศิลาลาด และอำเภอยางชุมน้อย

เบอร์ 1 นายไชยยงค์ รัตนวัน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายภยนต์ ดาวเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายพงษ์เดช เดชกล้า พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายอภิชาติ ศิริ บุญญกาล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายปวีณ แซ่จึง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายสุริยันต์ ศรีคำ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 7 นายยศพนธ์ ศรีใสย์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 8 นายฤทธา นันทพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายเนียม ผลบุญ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นายธรรมศักดิ์ ย่างเยื้อง พรรคแนวทางใหม่

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ