ชาวบ้านอุบลฯ โอด สิ่งของบริจาค ไม่ทั่วถึง-กระจายซ้ำซ้อน