มธ.นำร่องเปิดพื้นที่ขายข้าว สร้างโมเดลจัดการข้าวอย่างยั่งยืน (คลิป)