21 มิ.ย. 60 “วันครีษมายัน” วันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี