ร้อยเอ็ด ปิดพนังกั้นน้ำสำเร็จ น้ำยังเอ่อท่วมชุมชนตรงข้าม