เขตช้างชนช้าง : เขต 10 ดอนเมือง “เก๋าเจอสด ใครจะบดใคร”