เขตช้างชนช้าง :   เขต 10 ดอนเมือง  “เก๋าเจอสด ใครจะบดใคร”