ประเทศที่กฎหมายอนุญาต "ให้เลือกจบชีวิตตัวเองได้" หากทรมานจากโรคร้าย