เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กทม. 33 เขต มีผู้สมัครรวม 498 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กทม. 33 เขต มีผู้สมัคร รวม 498 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ กทม. มีเขตเลือกตั้ง รวม 33 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ กทม. มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 498 คน ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 : ก้าวไกลกวาดส.ส.ในกทม. 32 เขต เพื่อไทย 1 เขต
เช็กผลเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ "ก้าวไกล" นำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กเบอร์ "พรรคการเมือง 2566" แบบบัญชีรายชื่อ

เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตพระนคร, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางรัก, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี)

เบอร์ 1 นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นางอิสราพร นรินทร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นายวรัญชัย โชคชนะ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 4 นายคงธัช เตชะวิเชียร พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 5 นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นางสาวสิริอร ม้ามณี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายนันทพันธ์ ศุภณ์ภัทรพงศ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 11 นายสฤษดิ์ ไพรทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 12 นางสาวกฤษยากร สรชัย พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 13 นางสาวปุณณ์ภัสสร จีรวิวัฒนชัย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 14 นายมงคล เสมอภาพ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 15 นางสาวธนวรัทย์ เกียรติสิริกพล พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตราชเทวี, เขตปทุมวัน และเขตสาทร

เบอร์ 1 นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายณัฐกานต์ สุวรรณะโสภณ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 3 นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 นายพงษ์วัฒน์ ตันนุกูล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นางสาวลีลาวดี วัชโรบล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายภัทรพล หมดมลทิน พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 นางสาวอังสณา เนียมวณิชกุล พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 8 นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 11 นายพณิชย์ วิทยาภัทร์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 12 นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 13 นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 14 นายสัญญา พุทธเจริญลาภ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 15 นายธเนศพล ศุกลกานต์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา

เบอร์ 1 นายสุรสิทธิ์ มัจฉาเดช พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 2 นายปราปต์ปฎล สุวรรณบาง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นางสาวธนินท์ธร คำทองสุข พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 4 นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 7 นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายไสว ทัศนีย์ภาพ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 11 นายนรุตม์ชัย บุนนาค พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 12 นายสันติ วิชัยพล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 13 ร้อยโทสุพร ขำสีเมฆ พรรคไทยชนะ

เบอร์ 14 นายปรัชญา อึ้งรังษี พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 15 นางสาวชญาภา ปรีดาพากย์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 16 ว่าที่พันตรีวินัย ตรีนุมิตร พรรคคลองไทย

เบอร์ 17 นายฟาริศานนท์ รุจิศาสตร์ พรรคประชาไทย

คอนเทนต์แนะนำ
โปรแกรมซีเกมส์ 2023 ของนักกีฬาไทย ประจำวันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 66
สรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2023 ล่าสุด ประจำวันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 66

เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตคลองเตยและเขตวัฒนา

เบอร์ 1 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายภัณฑิล น่วมเจิม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 นางสาวณัฐรมณ์ ลิ้นลา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 นางสาวศรัณยภัคร สุนทรปิยะกุลพัศ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายพงศกร ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายเอกราช หวังนุช พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 7 นายกษิติ กมลนาวิน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายภูวกร ปรางภรพิทักษ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นางสาวศณิศา จิรเสวีนุประพันธ์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 11 นายนวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 12 นายปรินต์ ทองปุสสะ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 13 นายสัญชัย สไพพงศ์ พรรคประชากรไทย

เบอร์ 14 นายกาศประกาศสิริ เจริญพระสิริ พรรคประชาไทย

เบอร์ 15 นายอิ่มหรอน ทิ้งผอม พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)

เบอร์ 1 นางสาวสุภัสสรา ธงไชย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายศรราม สีบุญเรือง พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 3 นายภูตฤณ ภูธีรภาพ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 นายกานต์ กิตติอำพน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นางสาวสิริวรรณ สกดผล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 7 นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นางสาวอริญรดา มีเพียร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายพีท อุทยารัตน์ พรรคคลองไทย

เบอร์ 11 นางสาวภรณี วัฒนโชติ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 13 นายกอบกฤต สุขสถิตย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 14 ว่าที่ร้อยโทเกียรติสร พุสดี พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตดินแดง และเขตพญาไท

เบอร์ 1 นายภัทร ภมรมนตรี พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นายภากร แสงบรรจง พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 3 นายกัณตภณ ดวงอัมพร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายพลเดช สุวรรณอาภา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายสายธง เมืองวงษ์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 8 นายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นายธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 11 นายนที ศิริธรรมวัฒน์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 12 นายคริส โปตระนันทน์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 13 นางสาวนภาภรณ์ กีรติปัถวี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นายวรวุธ ลีลานภาศักดิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 15 นายณัฐนันท์ อ่อนยั่งยืน พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 16 นายจักรทิพย์ ปัทมะทิน พรรคไทยสมาร์ท

เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตบางซื่อและเขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

เบอร์ 1 นายชื่นชอบ คงอุดม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นายทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายภูเบศร์ อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายทันธรรม วงษ์ชื่น พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 5 นายอดุลย์ ย่าพรหม พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 6 นางสาวบุณยนุช ปทิตหิรัณยา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นางสาวภัสริน รามวงศ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายรัฐพงศ์ ระหงษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10 นายพชร ภูมิจิตร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 11 นางสาวพัทธนันท์ ฤทธิ์ชัยเรืองเดช พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 12 ร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 13 นายธนกร คงชื่นประยูร พรรคเปลี่ยนอนาคต

เบอร์ 14 นายพีร์นิธิ มัญชุไพบูลย์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 15 นางสาวรณกฤต หะมิชาติ พรรคเพื่อชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษม และแขวงเสนานิคม) และเขตหลักสี่ (เฉพาะแขวงทุ่งสองห้อง)

เบอร์ 1 นางสาวเต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 2 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นางสาวณิชชา บุญลือ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นายอนุพันธ์ ธราดลรัตนากร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายชยพล สท้อนดี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายพิบูลย์ เพียรพานิชกุล พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 7 นายรังสรรค์ กียปัจจ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นางสาวพรสุดา ทบทอบ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 9 นางดรุณี เทพพนม พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 10 นางสาววิเวียน จุลมนต์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 11 นางศลิษา สิงหเสนี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 12 นางสาวอรัญญา มณีแจ่ม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 13 นายธีระบูล ชื่นสำราญ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 14 พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 15 นายถนัด แสงวิเชียร พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 16 นายเวียง สาดนอก พรรคประชากรไทย

เบอร์ 17 นายอภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์ พรรคคลองไทย

เบอร์ 18 นายฐานะรัตน์ รองรัตน์ พรรคไทยสมาร์ท

เบอร์ 19 นายสมชาย สุขเทวี พรรคประชาไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : บทบาทความสำคัญของ ส.ส. มีหน้าที่อะไร
เลือกตั้ง 2566 : ชี้ช่องรวย! พบทุจริตเลือกตั้ง แจ้งกกต. รับเงินรางวัลสูงสุด 1 ล้าน
เลือกตั้ง 2566 : เช็คด่วน! ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งยุค NEW NORMAL

เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษม และแขวงเสนานิคม), เขตบางเขน (เฉพาะแขวงอนุสาวรีย์) และเขตหลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน)

เบอร์ 1 นางสาวพีร์ปภาอร เสถียรไทย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นางสาวแวววรรณ ก้องไตรภพ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 นายเกรียงไกร ไกรนรา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายศราวุธ ทบทอบ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 นางสาวพัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายกิตติพงศ์ ท่าพิกุล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 11 นายอุเทน ไม้สนธิ์ พรรคเส้นด้าย

เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตดอนเมือง

เบอร์ 1 นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 2 นายการุณ โหสกุล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นางสาวสุชาดา เวสารัชตระกูล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 พลตรีหญิงดาวใจ เจิมเจิดพล พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 6 นายเอกราช อุดมอำนวย พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นางสาวณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายณัฏฐ์ ภูวสันติ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 นายสุธนพจน์ กิจธนาภิทักษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นางสาวณัฏฐ์ มงคลนาวิน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 12 นายโอวาท พรหมพินิจ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 13 นางกอบกุล สังฆมณี พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 14 ร้อยตำรวจตรีคเนศ ศรีศักดิ์ พรรคประชากรไทย

เบอร์ 15 นางมาเรียม และมิตร พรรคไทยภักดี

เบอร์ 16 นางสาวฐาชุดา ภาณุสกุลรัชต์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตสายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน)

เบอร์ 1 นายเอกภาพ หงสกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีเทวิน พิมพ์พันธุ์ พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 3 นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายวัทธิกร หรุ่นศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายบัญชาพล อรัณยะนาค พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นางสาวภารดี อัศวพิทยา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9  นายสมชาย เวสารัชตระกูล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายวิโรจน์ จิตรอบอารีย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 11 นายสรรเสริญ บุญเกษม พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 12 นายพะเนาว์ ตามประทีป พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 13 นายไพฑูรย์ และมิตร พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตสายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน), เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง) และเขตลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว)

เบอร์ 1 นายนนท์ปวิธ แก้วงาม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นางสาวกาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 5 นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นางสาวนราวดี เรืองทวีเชาว์ พรรคเสมอภาค

เบอร์ 7 นางสาวกษมปภา วรัชยารวีภาส พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 8 นายพิเชฐ เดชอรัญ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 9 นางสาวปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นายศรราม ภูมิไชย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 13 นายปัญญา สุขขจีธำรง พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 14 นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 15 นายนัฐวุฒิ บุญเกื้อ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 16 สิบตรีณรงค์เนตร อินแตง พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : "บิ๊กตู่" นำทีม รทสช.สมัคร ส.ส. - ยังไม่เปลี่ยนใจขึ้นเวทีดีเบต
เลือกตั้ง 2566 : แตกตื่น! ส.ส.พปชร. พกงูจงอางมาร่วมสมัครรับเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 13 : เขตลาดพร้าว (เฉพาะแขวงลาดพร้าว) และเขตบึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม)

เบอร์ 1 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายรัชธิวรรษ์ รุ่งธีรกุล พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 3 นายบุญสืบ จันทร์แจ่มศรี พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 นางสาวสกาวใจ พูนสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายศุกล กุลสิงห์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายธนัชย์พล บวรวุฒิ พรรคคลองไทย

เบอร์ 7 นายธนเดช เพ็งสุข พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายทินกร ฮาวรนนท์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 11 นายพงศ์วัฒน์ กุลเดชชัยชาญ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 12 นายภัทรดนัย ใหม่พระเนตร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายถิรพงศ์ รักษาแก้ว พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 14 นายเกรียงศักดิ์ สืบวงษ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 15 นายปวัน เลิศพยับ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 16 นายสุทธิรัตน์ ประสงค์ธรรม พรรคประชาไทย

เขตเลือกตั้งที่ 14 : เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)

เบอร์ 1 นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีกฤชณัท ปัญสุทธิ์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 3 นายณัฐวุฒิ พิณทอง พรรคคลองไทย

เบอร์ 4 นางสาวยลดา พันธ์มะวงค์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 นางนฤมล รัตนาภิบาล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายอำพล ขำวิลัย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายธาม สมุทรานนท์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9 นางสาวสิริลภัส กองตระการ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายเอกพล ชัยสังฆะ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายสมัครสุนทรเวทย์ ปรีชาชัยวัฒน์ พรรคประชากรไทย

เบอร์ 14 นายอำนวย โกวิทธรรมกรณ์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 15 นายรัชฏะ สมรทินกร พรรคเปลี่ยนอนาคต

เขตเลือกตั้งที่ 15 : เขตคันนายาว และเขตบึงกุ่ม (เฉพาะแขวงคลองกุ่ม)

เบอร์ 1 นายพันธ์พิสุทธิ์ นุราช พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายโจโจ้ ไมอ๊อคชิ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 3 นายแมน เจริญวัลย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นางสาวจิตภินันท์ วงษ์ขันธ์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 5 ว่าที่ร้อยเอกวีรพล วงษ์มะเซาะ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นางสาวณิรินทร์ เงินยวง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายอิทธิเดช สุพงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10 นายภัทรภคิน รัตนสาขา พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 11 นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นางสาวธมนันท์ พุ่มกัน พรรคคลองไทย

เบอร์ 13 นายนพดล กุลละวณิชย์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 14 นางรัตนา กอเซ็มมูซอ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 15 นางสาวกุลวิรัณภัฏ จองไว พรรคไทยสมาร์ท

เบอร์ 16 นายนพดล ธุวานนท์ พรรคประชาไทย

เขตเลือกตั้งที่ 16 : เขตคลองสามวา (ยกเว้นแขวงสามวาตะวันออก และแขวงทรายกองดินใต้)

เบอร์ 1 นายกฤษณา ศรีแจ่ม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายณรงค์ เกียรติเสรีกุล พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นางสาววรชพร ปานใย พรรคไทยธรรม

เบอร์ 4 นายณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นางปิยะนุช จงบรรเจิด พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นายนิยม ทรัพย์สิรินาวิน พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 8 นางสาวพิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายปกรณ์ ดำรงศักดิ์ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 10 นายขุนธรรม เดือดขุนทด พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 11 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 12 นายกิติภูมิ นีละไพจิตร์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 13 นางเขมจิรา พชรจรวยพร พรรคคลองไทย

เบอร์ 14 นางสาวเกศกานดา อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 15 นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 16 นางสาวศิริ์กาญจน์ ทองโชติธนชาติ พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 17 : เขตคลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออก และแขวงทรายกองดินใต้) และเขตหนองจอก (ยกเว้นแขวงลำต้อยติ่ง แขวงลำผักชี และแขวงโคกแฝด)

เบอร์ 1 นายอารี สุขโข พรรคไทยภักดี

เบอร์ 2 นางสาวณัฐิดา เตาเฟ็ส พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายประยูร ครองยศ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายเฉลิมพล พิณทอง พรรคคลองไทย

เบอร์ 5 นายฮาซัน วันนุ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 6 นางสาวสุลาวัลย์ รักชลธี พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 7 นายวีรวุธ รักเที่ยง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายนิกม์ แสงศิรินาวิน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายสุริโย พินโย พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 10 นายศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 11 นายฤกษ์อารี นานา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 นายฐีรทรัพย์ อภิญญาภรณ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 15 นายโสภณ แก้วศรีจันทร์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 16 นายธนดล จันทร์สุนทร พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 17 นายต้นสัก สนิทนาม พรรคภราดรภาพ

เบอร์ 18 นายอัครภัทร เสนาะ พรรคประชากรไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : "วราวุธ" นำทีมชาติไทยพัฒนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนสมัคร ส.ส.
เลือกตั้ง 2566 : "เพื่อไทย" ขึ้นรถ EV สมัคร ส.ส. "วิชาญ" หวังแลนด์สไลด์ยก กทม.

เขตเลือกตั้งที่ 18 : เขตหนองจอก (เฉพาะแขวงลำต้อยติ่ง แขวงลำผักชี และแขวงโคกแฝด), เขตลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลำปลาทิว) และเขตมีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ)

เบอร์ 1 นายวุฒิภัทร คำประกอบ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นางสาวริณดา คงตาละนันท์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นายพันธุ์ปิติ โพธิ์วิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 4 นายพีระพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นางสาวไปรยา หลำลาย พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 6 นายสุรชาติ โต๊ะเฮ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 7 นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายอนันต์ ฤกษ์ดี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายชาย มาลี พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 11 นางพรวิลัย รักชลธี พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 12 นายวาทิศ ธนกิจกาศมณี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายสมเกียรติ์ ขุนบุญจันทร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นายสำคัญต่อชาติ เอี่ยมอ่ำ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 15 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 16 นายยศศักดิ์ธำรง นงค์พรหมมา พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 19 : เขตมีนบุรี (เฉพาะแขวงมีนบุรี) และเขตสะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง)

เบอร์ 1 นายบวรวิช รักไทย พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 2 นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายสุนันท์ มีนมณี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นางสาวกฤตทัศชญา ดิษฐเนตร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายหวังจันทร์ ยิ้มวิไล พรรคไทยภักดี

เบอร์ 8 นายเดโชนุชิต นวลสกุล พรรคเป็นธรรม

เบอร์ 9 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นางนาถยา แดงบุหงา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 11 นายสมชาย ดีเหลือ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 12 นายยุทธนา รักชลธี พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 13 นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 14 นายปราโมช วงษ์มะเซาะ พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 15 นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตินิรันดร์กูล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 16 นายสุรพล สะริมา พรรคคลองไทย

เบอร์ 17 นายวรภัทร์ ละออง พรรคเส้นด้าย

เขตเลือกตั้งที่ 20 : เขตลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลำปลาทิว)

เบอร์ 1 นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 นางชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์ พรรคคลองไทย

เบอร์ 3 นายณัทพัช อัคฮาด พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 4 นายรณชัย สังฆมิตกล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายเอกฤทธิ เจียกขจร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายกรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 8 นายวันชัย รัตนขจรไชย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายชุมพล หลักคำ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายสุเทพ บรรจง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายสุพจน์ ฤกษ์ดี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 12 นางสาววัชญ์รัชชญา จันทชุมประพัฒน์ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 13 นางสาวนรัชช์อร พงศภัคคณนันท์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ หุ่นอยู่ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 15 นายลูกัสเอราดัส โครนีเวล พรรคประชาไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : "ประชาธิปัตย์" มาแล้ว! "มาดามเดียร์" ไถสกูตเตอร์ไฟฟ้า สมัคร ส.ส.
เลือกตั้ง 2566 : "ชัชชาติ" ย้ำ กทม.วางตัวเป็นกลาง เป็นธรรม
เลือกตั้ง 2566 : กกต.เตือนกองเชียร์ ห้ามจัดขบวนแห่ หลังรู้เบอร์

เขตเลือกตั้งที่ 21 : เขตสะพานสูง (เฉพาะแขวงทับช้าง) และเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน)

เบอร์ 1 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นางสาวแพรว กิจสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นางสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายทรงพจน์ เอกนิติภูมิ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายอภิวัฒน์ พิณทอง พรรคคลองไทย

เบอร์ 7 นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายฮารูน เมฆลอย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายพฤฒิบดี อาดำ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 10 นางสาววรัญญา แอนดาริส พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 นายอรรถเวช กองนักวงษ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 12 นายเวโรฒ มาตยศิริ พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 13 นายอรรฆรัตน์ นิติพน พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 15 นายอดุลย์ ณ ลำปาง พรรคประชาไทย

เขตเลือกตั้งที่ 22 : เขตสวนหลวง และเขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน)

เบอร์ 1 นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 ร้อยตำรวจตรีมณฑล โพธิ์คาย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายวีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 ว่าที่ร้อยเอกอิทธิวัตร เพ็ชร์มีไชยสกุล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 5 นายจักรวี วิสุทธิผล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นางสาวมณฑิตา ฤทธิ์ธนสาโรจน์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 7 นางสาวฉัตรฉกฎ ดวงจิตพุทธคุณ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 8 นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายธกร เลาหพงศ์ชนะ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายดิเรก ขันทพร พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 11 นายธันวา ไกรฤกษ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 12 นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 13 นายประเสริฐ กอเซ็มมูซอ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นายศรีนคร พันธุรัตน์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 23 : เขตพระโขนง และเขตบางนา

เบอร์ 1  นางสาวอัยรดา บำรุงรักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นางสาวยศยา ชิยาปภารักษ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นายปณิธาน ประจวบเหมาะ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นางสาวมณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายอนุวัตร เมืองมัจฉา พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 8 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา
เบอร์ 10 นายมูฮัมหมัด นอร์แมน กานตี้ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 11 นายปิยรัฐ จงเทพ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 12 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 13 นายขจรศักดิ์ น้อยประดิษฐ์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 14 นายพิสิษฐ์ ศิริอริยาพร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 15 นายธงไชย มหาโพธิ์ พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 16 นางสาวฐิติมา กิจประพันธ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 17 นายสุกรี สุวินัย พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กเบอร์ "พรรคการเมือง 2566" แบบบัญชีรายชื่อ
เลือกตั้ง 2566: กกต.ใช้เกณฑ์แบบใด ในการแบ่ง ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง?
เลือกตั้ง2566 : รวมนโยบายพรรคการเมือง เปิดอาวุธสำคัญก่อนศึกเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 24 : เขตคลองสาน, เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) และเขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก)

เบอร์ 1 นายศันสนะ สุริยะโยธิน พรรคพลังประชารัฐ 

เบอร์ 2 นายรัชตะ สมบัติลาภตระกูล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นางสาวเจณิสตา เตชะโสภณมณี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นางสาวกัณฐณัฏฐ์ สุวรรณประภา พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 5 นายสุภชัย อื้อตระกูลชัย พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 6 นายมนต์สัณฑ์ อรรถปรีชาพล พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 7 นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายศักดินนท์ บุญพนาศรี พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 11 นางสาวศิริภา อินทวิเชียร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 12 นายภัชริ นิจสิริภัช พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 14 นาวาโทไชยยุทธ ศรีเปารยะ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 25 : เขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงราษฎร์บูรณะ)

เบอร์ 1 นายอมรศักดิ์ สินเหลือ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายธนเดช ตุลยลักษณะ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 นายสุชาติ เจริญเลิศวิริยะกิจ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 5 นายสมัชญา พงศพัศเดชา พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 6 นายอดิศักดิ์ อู่งามสิน พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 7 นายชยิน พึ่งสาย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นางสาวสวิชญา วาทะพุกกะณะ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9 นางสาวแอนศิริ วลัยกนก พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 12 นายทศพร ทองศิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 13 นายภาคย์ธณิศ นุชน้อย พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 14 นายกิตติพล รวยฟูพันธ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 15 นายวิชิต วราศิริกุล พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 16 นายประสงค์ ประสพโชค พรรคทางเลือกใหม่

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : โพลชี้ หนุนนายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. ไม่เอานายกฯคนนอก
เลือกตั้ง 2566 : นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “คนสมุทรปราการเลือกพรรคไหน”
เลือกตั้ง 2566 : “นอท กองสลากพลัส” เปิดตัว “พรรคเปลี่ยน” นั่งปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 1 ตั้งเป้ากวาด 3 ล้านเสียง

เขตเลือกตั้งที่ 26 : เขตบางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม) และเขตจอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน)

เบอร์ 1 นายธวัชชัย ทองสิมา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นายอนุชาญ กวางทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายภาณุภณ พฤฒิวโรดม พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 5 นายสงกรานต์ พงษ์พันนา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 นายมินทร์ ลักษิตานนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายชยรพ อ่องยิ้ม พรรคคลองไทย

เบอร์ 10 ร้อยตำรวจเอกจักรกฤช ปิ่นกร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 12 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 27 : เขตบางขุนเทียน (เฉพาะแขวงแสมดำ) และเขตบางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้ และแขวงคลองบางบอน)

เบอร์ 1 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายภาสกร เงินเจริญกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายณัฐวุฒิ อวนทะเล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 4 นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นางสาวสุธินี ธัมวิสุทธิวรากร พรรคคลองไทย

เบอร์ 6 นายสากล ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายณัฐวรรธน์ พัชรพรนุกูล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 8 นางสาวณัชชา แสงเรืองฤทธิ์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 9 นายอัศวิน คูร์พิพัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 10 นายเศรษฐสรร จันทร์ทอง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 ว่าที่ร้อยตรีเทพทอง วัฒนพงศ์สวัสดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นายสาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 13 นายสุทธิชัย เมฆสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 14 นางสาวสิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์ พรรคเสมอภาค

เบอร์ 15 นายอนันต์ นุนาบี พรรคไทยภักดี

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง
เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต"

เขตเลือกตั้งที่ 28 : เขตจอมทอง (เฉพาะแขวงบางขุนเทียน), เขตบางบอน (เฉพาะแขวงคลองบางพราน และแขวงบางบอนเหนือ) และเขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

เบอร์ 1 นายมานพ มารุ่งเรือง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ แพทย์คดี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นางสาวรักชนก ศรีนอก พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายธนาวุฒิ รัศมีฉาย พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายสมพร คงโครัด พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายทวนชัย นิยมชาติ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นางสาววณิชชา ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายวัน อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นางสาวสุวลักษณ์ พวงมาลัย พรรคภราดรภาพ

เขตเลือกตั้งที่ 29 : เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองค้างพลู) และเขตบางแค (เฉพาะแขวงบางไผ่ และแขวงบางแคเหนือ)

เบอร์ 1 นางสาวอรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 2 นายเกรียงไกร จงเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นางสาวธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายณัฐจักร์ อัศวโชติวัฒน์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 พันตำรวจเอกทศพล โชติคุตร์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายวัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายเอกชัย ผ่องจิตร์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายกิติ วงษ์กุหลาบ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 นายสมพงค์ กิจประพันธ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 12 นายกิจณพัฒน์ เอี่ยมวรกุล พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 30 : เขตบางแค (เฉพาะแขวงหลักสอง และแขวงบางแค) และเขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

เบอร์ 1 นางสาวศุภิกา พัฒน์ธนันภู พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายศุภกิตติ์ ศีลอุดม พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นายพีร์ โรจนดารา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นายธัญธร ธนินวัฒนาธร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นางสาวนลินภัสร์ องค์คุณารักษ์ พรรคเสมอภาค

เบอร์ 7 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายพีรพล เตชวัชรพงศ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายวันชัย สุทธิอารีกุล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10 นางสาวนิธิวรรณ ปิยะนันทกุล พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 11 นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 12 นายสิษฐณัฐ บุญนาค พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 13 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 นางมณฑา พ่วงพุฒ พรรคไทยสมาร์ท

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566: กกต.ใช้เกณฑ์แบบใด ในการแบ่ง ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง?
เลือกตั้ง 2566 : "ประวิตร" ยกเหตุผล ทำไม? ถึงไม่ออกเวที "ดีเบต"
เลือกตั้ง 2566 : "ชัยภูมิ" สมัคร ส.ส.วันแรก ควายตกใจ ผู้สมัครเกือบตก

เขตเลือกตั้งที่ 31 : เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงบางเชือกหนัง)

เบอร์ 1 นาวาตรีนิธิ บุญยรัตกลิน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นายพลวิทย์ เจริญพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายกวิน ชาตะวนิช พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 นายประเวช แสวงสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายวิละ อุดม พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 7 นายกันตพงศ์ ดีชัยยะ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 นายศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9  นายประกิจ ศิริมา พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 10 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคเป็นธรรม

เบอร์ 11 พันตำรวจโทวันชัย ฟักเอี้ยง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นายพศิน ชาญศิลป์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 13 นายสิริน สงวนสิน พรรคก้าวไกล

เบอร์ 14 นายสุวัฒน์ ไรโอ สมิทธ์กุล พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 15 นางสาววริษอร เพชรศิริ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 32 : เขตบางกอกใหญ่, เขตธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ), เขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง), เขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง) และเขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงศิริราช)

เบอร์ 1 นายชลายน ชลายนเดชะ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 2 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายณชิต อำนาจเดชานนท์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นางสาวอรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 5 นายอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 นางสาวอัชญา จุลชาต พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายสมชาย จรุญวงษ์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 9 นางสาวปวิตรา จิตตกิจ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นางสาวนิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 นายยุทธนา ทองแสนดี พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 12 นายวาริช อินทนนท์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 13 นายอารุม ตุ้มน้อย พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 นางสาวเอษณา จรัสสุริยพงศ์ พรรคเป็นธรรม

เบอร์ 15 นายพิสณฑ์ ชลายนนาวิน พรรคพลังสังคม

เบอร์ 16 นายทวี สูงหางหว้า พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 33 : เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช)

เบอร์ 1 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายกฤษณ์ สุริยผล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นางพัทธวรรณ รุจิรชัย พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 4 นายปลวัชร แสงกิตติกร พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 5 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นางสาวรัชนก ศรีทองแท้ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 9 ว่าที่ร้อยตรีสานนท์ บุญมี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นางสาวพิมพ์นารา พึงรุ่งเรืองวัฒนา พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 11 นางสาวนนทิกา ครองสินทรัพย์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายธิติวัฐ อดิศรพันธุ์กุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 นายภพพร เปลี่ยนจินดา พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 15 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 16 ว่าที่ร้อยเอกบรรพต ครองผล พรรคไทยสมาร์ท

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : 2 ลุงหนุงหนิงลุ้นจับเบอร์ อุบจับมือ "บิ๊กป้อม" ตั้ง รบ.หลังเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : "ก้าวไกล" ตบเท้าสมัคร ส.ส. "กาย" ลั่น เวทีดีเบต มีความหมาย
ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2566 ลอตเตอรี่ 1/4/66

 

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ