“หัวหน้าวิเชียร” รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในงานวันข้าราชการพลเรือน ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ. วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงให้ถือว่าวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นต้นมา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน