แท็กซี่ ร้องขอมาตรการเยียวยา หากรัฐดัน “แกร็บ” ถูกกฎหมาย