เชียงใหม่เปิด ‘40 เยาวชนพิทักษ์สิทธิ’ แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น