ราชกิจจาฯ ประกาศให้คดีหายตัวของ “บิลลี่” เป็นคดีพิเศษ