ม.ธรรมศาสตร์ ออกหนังสือรับรองคุณความดี “หม่อง ทองดี” เพื่อขอสัญชาติไทย