“มาฆบูชา” แนะวิธีทำบุญของพุทธศาสนิกชน ในวันพระใหญ่ได้บุญมากกว่าจริงไหม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดคู่มือการทำบุญในวันมาฆบูชาของพุทธศาสนิกชน เช้า-บ่าย-ค่ำ ควรทำอะไร พร้อมไขข้อสงสัยทำบุญในวันพระใหญ่จะได้บุญมากว่าจริงไหม ที่นี่!

วันมาฆบูชา ถือเป็นวันพระใหญ่ที่ผู้คนนิยมเข้าวัดไปตักบาตร ทำบุญ หรือเวียนเทียนกันในช่วงหัวค่ำ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

ในวันพระเล็ก ใน 7-8 วันจะมีครั้งหนึ่ง ส่วนวันพระใหญ่จะมีทุกรายปักษ์ คือ 14-15 วันครั้ง เป็นวันเพ็ญเต็มดวง หรือว่าเป็นวันที่พระจันทร์มืดสนิทเนี่ย (แรม 14-15 ค่ำ หรือ ขึ้น 15 ค่ำ)

และด้วยวันพระใหญ่ เป็นวันที่พระจะลงโบสถ์ ลงปาติโมกข์กัน ฟังพระองค์หนึ่งเป็นผู้่สวดพระปาติโมกข์ ทบทวนวินัยสงฆ์ทั้ง 227 ข้อ ถือเป็นวันบุญพิเศษ

ความสำคัญ “วันมาฆบูชา” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ตักบาตรอย่างไรให้สงฆ์ไทยห่างไกลโรค หลังเสี่ยงเป็นโรคทางโภชนาการสูง

ส่วนญาติโยมแต่โบราณจะเข้าวัดเข้าวา ตั้งใจถือศีล ฟังธรรมเป็นพิเศษ เป็นวันที่มาชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วยศีล ด้วยทาน การฟังธรรม ปฏิบัติธรรมกัน ซึ่งพระสงฆ์ก็มาชำระวินัยตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วย

ทำให้หลายคนมักตั้งข้อสงสัยว่า การทำบุญในวันพระเล็ก และวันพระใหญ่นั้นแตกต่างกันหรือไม่ ทำเหมือนกันได้ไหม และถ้าทำบุญในวันที่พิเศษกว่า จะได้บุญมากกว่าหรือไม่? เราได้รวบรวมคำตอบมาให้แล้วดังนี้

การทำบุญ

ในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญมีอยู่ด้วยกันถึง 10 วิธี เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ 10” ได้แก่

1.) การให้ทาน ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ข้าวของ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดก็ได้ที่เป็นการให้ การสละ หรือเผื่อแผ่แบ่งปันให้ผู้อื่น

2.) รักษาศีล การครองตนทั้งกาย และวาจา ให้อยู่ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนา เช่น ศีล 5 ศีล 8

3.) เจริญภาวนา หรือภาวนามัย เป็นการมุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตใจสงบ เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น นั่งสมาธิ วิปัสสนา

4.) การอ่อนน้อมถ่อมตน การอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติ และการให้ความเคารพต่อความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของบุคคล หรือสังคมที่แตกต่างจากเรา หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าเป็นการทำบุญ แต่ที่จริงแล้วเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเรา ช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกันและสงบสุข จึงถือเป็นผลบุญอย่างหนึ่งนั่นเอง

5.) การขวนขวายทำในกิจที่ชอบ การช่วยเหลือคนรอบข้างในการทำความดีต่างๆ เช่น ช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เพื่อนยามเขาต้องไปทำธุระ การช่วยงานเพื่อนให้เสร็จทันเวลา หรือการให้กำลังใจเพื่อนที่มีความทุกข์

6.) การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญ การเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมทำบุญ ไม่ขี้เหนียว ไม่งกบุญใหญ่ไว้คนเดียว

7.) การอนุโมทนาบุญ การยอมรับหรือยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่น เมื่อเห็นใครไปทำบุญมาก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วย โดยไม่คิดอิจฉา หรือระแวง

8.) การฟังธรรม การให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีๆ แก่ผู้อื่นด้วยการนำธรรมหรือเรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อ หรือให้คำแนะนำให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี

9.) การแสดงธรรม การให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีๆ แก่ผู้อื่น ด้วยการนำธรรมะหรือเรื่องดีๆ ที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อ หรือคำแนะนำให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี

10.) การทำให้ถูกต้อง เหมาะสม การไม่ถือทิฐิ เอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ แต่ให้รู้จักแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอ

 

การทำบุญในวันพระใหญ่

ในวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญของพุทธศาสนิกชน ส่วนใหญ่แล้วจะถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

รวมถึงในวันมาฆบูชานี้ ยังเป็นวันที่ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือนสาม ที่มีพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และเกิด “โอวาทปาติโมกข์” ขึ้นมา อันเป็นคำสอนหัวใจของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ “คนทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำให้จิตใจบริสุทธิ์นั่นเอง”

เราจึงขอแนะนำกิจกรรมดีๆ ที่พุทธศาสนิกชนสามารถเลือกไปปฏิบัติในวันมาฆบูชาได้ แบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้

ช่วงเช้า  : ควรไปทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร

ช่วงบ่าย : ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา หรือ เจริญสมาธิภาวนา

ช่วงค่ำ : นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ช่วงระยะเวลาที่ว่าง : พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ และรักษาศีล

ทำบุญในวันพระใหญ่ ได้บุญมากกว่า?

ส่วนการทำบุญในวันพระใหญ่จะได้บุญมากกว่าหรือไม่นั้น เรื่องนี้อาจมีหลายคนสงสัย แท้จริงแล้วอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะทำบุญในวันไหนๆ หากมีเจตนาดี ก็ได้บุญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ เคยสอนไว้ว่า ในการทำบุญ หรือขอพร ทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีในชีวิต แต่พรที่ดี บุญที่ดีไม่ต้องแสวงหาที่ไหน พรที่ดี อยู่ที่ตัวเรา ทำดีเมื่อไร ได้ดีทันที ขณะที่คิดดี ทำดี พูดดี ผลที่เกิดขึ้นถือเป็นพร เป็นบุญอันประเสิรฐ ไม่มีใครทำอะไรเราได้ ถ้าเราไม่ทำด้วยตัวเอง

จริง ๆ แล้ว วันเทศกาลต่างๆ เป็นการสมมุติของชาวโลกว่าวันนี้ต้องทำบุญเยอะๆ วันนี้ต้องทำเช่นนี้ จริงๆ แล้ว วันที่ดีที่สุดคือวันที่เราทำความดี

ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะทำบุญในวันพระเล็ก หรือวันพระใหญ่ก็ตาม ต่างก็ได้บุญเท่ากันอยู่ที่เจตนามากกว่า เพียงแต่ในวันพระใหญ่นั้นเป็นทั้งวันหยุดราชการ และจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีลด้วย โอกาสจึงเอื้ออำนวยในการทำบุญได้มากกว่า สามารถทำบุญได้ครบทั้งทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : พระมหาสมชาย ฐานวุฆโฒ, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บทสวดมนต์ “วันมาฆบูชา” เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

มาฆบูชา 2566 : รู้ประวัติ “การเวียนเทียน” ทำไมถึงสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ