เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ 10 เขต มีผู้สมัครรวม 150 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่10 เขต มีผู้สมัคร รวม 150 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัด เชียงใหม่ มีเขตเลือกตั้ง รวม 10 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด เชียงใหม่ มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 150 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น 11 เขต ผู้สมัครรวม 165 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครราชสีมา 16 เขต ผู้สมัครรวม 192 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต ผู้สมัครรวม 111 คน

 

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (ยกเว้นตำบลหนองหอย ตำบลวัดเกต ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลท่าศาลา)

เบอร์ 1 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 นายนฤเบศ ประมวญพิสุทธิ์ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 4 นายพจนารถ ศรียารัณย พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นายพงษ์เดช เชาวน์ประยูร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นางสาวกุพชกา ยศปัน พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 7 นายจักรวาลธวัฒน์ วรรณาวงค์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นายชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 10 นางสาวอุไรวรรณ รัตนธรรม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นายนรภัทร อินทรพานิช พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 12 นายธงชัย ฝั้นแก้ว พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 13 นายมานพ วรรณวงค์ พรรคคลองไทย

เบอร์ 14 นายเจริญชัย เจตอธิการ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 15 นายธรม รักษ์ธรรมธัญ พรรคประชาไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสารภี, อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลหนองหอย ตำบลวัดเกต ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลท่าศาลา) และอำเภอสันกำแพง (เฉพาะตำบลสันกลาง ตำบลบวกค้าง และตำบลแช่ช้าง)

เบอร์ 1 นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 2 นายยุทธนา สุวรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายชัย ชัยชนะ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 ว่าที่ร้อยโทจอห์นนพดล วศินสุนทร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นางศรีพรรณ์ เขียวทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นางสาวนุชรี อุตสุภา พรรคพลัง

เบอร์ 7 นายกัมปนาท ธิสา พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นางสาวการณิก จันทดา พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 ดาบตำรวจเกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นายชาญ มโนนัย พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 12 นางรุจีพัชร สว่างวงค์ พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 13 นายกู้เกียรติ นเรศิลป์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 14 นายสมกฤต บุญไชย พรรคพลังไทยรักชาติ

เบอร์ 15 นายณัฐวุฒิ ธงโทไหล พรรคประชากรไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่เช็กสิทธิไม่พบ ต้องทำอย่างไร?
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เบอร์ 2 นายสมหวัง อุทัศ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 3 นายนเรศ วงค์คม พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายจำรูญ ขันทะศรีมา พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 6 นายสุภคิน วงศ์ษา พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 7 นายวิชิต กลิ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายคณาพงษ์ วงค์งาม พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นางสาววิภาพรรณ วงษ์สว่าง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 พลตรีพนม ศรีเผือด พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นายศานต์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 13 นางสรวีย์ เขื่อนวงค์วิน พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 14 นายสุรินทร์ ยอดคำแปง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 15 นางจันฐิมา ต๊ะแสง พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสันทรายและอำเภอแม่ริม (เฉพาะตำบลเหมืองแก้ว ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว)

เบอร์ 1 นางสาวนฤมล วะไลศรี พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 2 นางสาวมนสิชา ภัคดิเมธี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายเอกพล พงษ์พิกุล พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 5 นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นางสาวพิชญา สุวรรณ์ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 7 นางสาวจิตพลอย จิตจักรวาลทอง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายสุพล ณวิชัย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายบุญทา ชัยเลิศ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายวิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นายธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นายมงคล บุญล้ำ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 13 นายเลิศ คำดวงดาว พรรคคลองไทย

เบอร์ 14 นางธนภร นาราธนานันท์ พรรคแนวทางใหม่

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

เบอร์ 2 นางอารีย์ ชัยขัน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นางวาสนา ทองสุข พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นายขวัญชัย สกุลทอง พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 5 ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายสมชิด กันธะยา พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 พันตำรวจเอกสมโภชน์ สนกนก พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 ว่าที่ร้อยโทวิศธร เถาตระกูล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายสรพงษ์ เมธาอนันต์กุล พรรคพลังเพื่อไทย

เบอร์ 11 นางสาวฐิติวรา ท่าชอบ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 12 นายณธพงศ์ ภู่เจริญ พรรคคลองไทย

เบอร์ 13 นายณรงค์ ภักดีศิริวงค์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 14 นายรัฐธรรมนูญชัย แม่ขุนรวมอาภา พรรคประชาไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเวียงแหง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว และอำเภอไชยปราการ (เฉพาะตำบลศรีดงเย็นและตำบลหนองบัว)


เบอร์ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายไกร ดาบธรรม พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นางสาวณัชชา พาเจริญ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายบุญพัฒน์ ลีลาพิริยะวาณิช พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นางรัตนประภา ดิศวัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายวิศิษฎ์ วัชรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายแทนคุณ นพรัตน์สังวาลย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 นายโสภณ โกชุม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายพิสิษฐ์ โรจนะบริบูรณ์ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 10 นางวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 11 นายเอนก เดชาคำ พรรคพลังบูรพา

เบอร์ 12 นางนิดานุช สมธรรม พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 13 นายชยดล พรหมมะจักร พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 14 นายเลิศศักดิ์ สุจินดา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 15 นายอุทิศ สายดวงแก้ว พรรคประชากรไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ตั้งแต่ยุบสภาพรรคไหนใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนมากสุด ?
เลือกตั้ง 2566: ทำอย่างไร? เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ส่องนโยบาย "ปราบโกง" พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

เบอร์ 2 นายสมดุลย์ อุตเจริญ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 นายคณาฤทธิ์ สุภาคุณ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 4 นางเทวิกา ชัยชนะ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 5 นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายวรโชติ จี้เรือน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายนิธิกร วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 พันเอกศรัณย์ แสนพรหม พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายชัยประเสริฐศิริ ทองสนิท พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายกรินท์ บุญตันสา พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 11 นายไพรัตน์ ธรรมธิ พรรคพลังบูรพา

เบอร์ 12 นายสมศักดิ์ ปัญญา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายบดินทร์ กินาวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 14 นายกันต์พงษ์ วิเลิศศักดิ์ พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง

เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ พิบูลย์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 3 นายสมนึก นาห้วยทราย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 ร้อยตำรวจเอกปรีชาพล รัตนมณี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายสุริยนต์ ปันทะนะ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 6 นางพชรพร สุใจคำ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายปรเมธากร สวนแก้ว พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นางสาวกุสุมา บัวพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 10 นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นางสาวจงรักษ์ รัตนสะอาด พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 12 นายทักษิณ กันทา พรรคคลองไทย

เบอร์ 13 นายชวลิต ศรีทอง พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 14 นางสาวเจษฎาพร ไตรจักร์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 15 นายวัชรกรณ์ กันธิ พรรคประชาไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง
เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต"

เบอร์ 2 นางสาวศรีนวล บุญลือ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นางสาวณัชชา โปธายี่ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นางนวพร นุพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 นายคูณธนา เบี้ยวบรรจง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายพัณณาศีส น้อยนางจม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายวันชัย เศรษฐีเหอ พรรคพลัง

เบอร์ 10 นายภูวสิษฐ์ แก้วมา พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 11 นางสุรจิต พรรณเชษฐ์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 12 นายกร กาญจน์กนกพร พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายธนพัฒน์ ปฎิกา พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 14 นางสาววิรินท์ลดา พุทธขันธ์ พรรคประชากรไทย

เบอร์ 15 นายนพดล คำปัน พรรคไทยศรีวิไลย์

เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภออมก๋อย, อำเภอดอยเต่า, อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตำบลแม่นาจร ตำบลแม่ศึก และตำบลช่างเคิ่ง)


เบอร์ 1 นางสาวศรีโสภา โกฎคำลือ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงศ์ สุขสันต์นิรันดร์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายยงยุทธ ขันทะสีมา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายภาณุวิชญ์ สายหมอก พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 5 นายณรงค์ชัย เตโม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายบุญสม ยานะธรรม พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายนรพล ตันติมนตรี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 พันตำรวจโทอดุลย์ คำมูล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายธนกร ธนันท์ธร พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 11 นายสมบูรณ์ ถากว้าง พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 12 นางชมผ่องพรรณ สุต๋าคำหิรัณย์ พรรคพลัง

เบอร์ 13 นายวรวัฒน์ ผัดแก้ว พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 14 ร้อยตำรวจเอกชาคริส กันทะแก้ว พรรคประชาไทย

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ