เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 3,000 คน กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน

รายชื่อผู้สมัคร สว. ช่างภาพพีพีทีวี
รายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา ระดับประเทศ

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน ประกอบด้วย

 1. นาง นัยนา ชุมทอง จังหวัดกระบี่
 2. นาง ขวัญเรือน สมขวัญ จังหวัดกระบี่
 3. น.ส. ภาวิณี ฟอฟิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. น.ส. ดุจดาว วัฒนปกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. นาย ตรีศิลป์ สุภาพ จังหวัดกาญจนบุรี
 6. ร.ต. ทักษิณ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาย วุฒิพงศ์ จุฑาสงฆ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย กิตติพร อินทะสีดา จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย ปัณณวิชญ์ รัตนะอัครวิชญ์ จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาย ธนกฤต เลื่องปุ้ย จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย จักรพงศ์ ชมภูพิศ จังหวัดขอนแก่น
 12. นาง นภธร อัครธรสกุล จังหวัดขอนแก่น
 13. นาย ภูมิมินทร์ อินทร์สุข จังหวัดจันทบุรี
 14. นาย สมชาย นิยมสุข จังหวัดจันทบุรี
 15. นาย ปิยะวัฒน์ เปี่ยมเบี้ย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. นาย ศุภชัย มั่นใจตน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย ปริวัฒน์ ถานิสโร จังหวัดชลบุรี
 18. นาย ชานล เพ็ชรฉ่ำ จังหวัดชลบุรี
 19. นาย สำริด ธาระรส จังหวัดชัยนาท
 20. น.ส. สุดสงวน ศรีวันนา จังหวัดชัยนาท
 21. นาย ธนะรัชต์ พานนนท์ จังหวัดชัยภูมิ
 22. นาย คมกฤช ฤทธิ์ขจร จังหวัดชัยภูมิ
 23. นาย ธนยศ พราหมนาเวศ จังหวัดชุมพร
 24. นาย ยุทธพงษ์ วัฒนพงษ์ จังหวัดชุมพร
 25. นาย สมใจ เฉี้ยนเงิน จังหวัดตรัง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน

 1. นาย ขจร เพชรสุวรรณ จังหวัดตรัง
 2. นาย นราฤทธิ์ พันธุเดช จังหวัดตราด
 3. นาย สุทธิพงษ์ มะลิกุล จังหวัดตราด
 4. นาย ชาติชาย ธรรมขันธ์ จังหวัดตาก
 5. นาย กำธร บุญสา จังหวัดตาก
 6. ว่าที่ ร.ต. ณัฐเดชา ศรีทอง จังหวัดนครนายก
 7. นาย ละออง เหนือเกาะหวาย จังหวัดนครนายก
 8. นาง นาราภัทร เหล่าเผ่าพันธ์ จังหวัดนครปฐม
 9. นาย อะมัด อายุเคน จังหวัดนครปฐม
 10. นาย ประยงค์ ไชยพร จังหวัดนครพนม
 11. นาง ฮวย แสนสามารถ จังหวัดนครพนม
 12. นาย พิชิตชัย รัชตามพร จังหวัดนครราชสีมา
 13. นาง เอมอร ศรีกงพาน จังหวัดนครราชสีมา
 14. นาย วิทูร กรุณา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. นาย ปราโมทย์ พรหมนิล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 16. นาย สันติ อภิญญานุวัฒน์ จังหวัดนครสวรรค์
 17. นาย เริงศักดิ์ จุฑากรณ์ จังหวัดนครสวรรค์
 18. นาย ธีระวัฒน์ มุลวิไล จังหวัดนนทบุรี
 19. นาย ดัชกรณ์ ตันเจริญ จังหวัดนนทบุรี
 20. นาย อริญชัย ดีนา จังหวัดนราธิวาส
 21. นาย สว่าง ศรีชัย จังหวัดนราธิวาส
 22. น.ส. ชนัญชิดา เหมือนโพธิ์ จังหวัดน่าน
 23. นาย สมพงษ์ พิมพ์มาศ จังหวัดน่าน
 24. นาง บุญญาพร รุ่งเกียรติธนกิจ จังหวัดบึงกาฬ
 25. น.ส. มนตรี โสดาทุม จังหวัดบึงกาฬ

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

 1. นาย โกวิทย์ เจริญพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. นาย ปราณีต เกรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 3. นาย พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร จังหวัดปทุมธานี
 4. นาย สิทธิศาสตร์ ศักดิ์ปุ๊ดพรม จังหวัดปทุมธานี
 5. นาง นนทรียา สุขวดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. พ.อ. ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. นาย กันพิเชฐษ์ มลิเกตุ จังหวัดปราจีนบุรี
 8. น.ส. ปาริชาติ ไผ่สุข จังหวัดปราจีนบุรี
 9. นาย ธีรภาพ ลาภเจือจันทร์ จังหวัดปัตตานี
 10. นาย มุสตาร์ กูบู จังหวัดปัตตานี
 11. นาย ดอกรัก ไตรอุโภค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. นาย วิภพ นิลพฤกษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 13. นาย กิตติพงษ์ เตชะวงค์ จังหวัดพะเยา
 14. นาย มานะ จรอำ จังหวัดพะเยา
 15. น.ส. รัชนีกร ทองทิพย์ จังหวัดพังงา
 16. นาย จุมพล ทองตัน จังหวัดพังงา
 17. นาย สมนึก อ่อนคง จังหวัดพัทลุง
 18. นาง เพลินพิศ รักขุนส่อง จังหวัดพัทลุง
 19. นาย วีระกิตติ์ ศิริกุลยิ้มศล จังหวัดพิจิตร
 20. นาย บุญเชิด คุ่ยคร้าม จังหวัดพิจิตร
 21. นาย สบโชค ดาราวิทยากร จังหวัดพิษณุโลก
 22. นาย พีรวัส ลี้วิศิษฏ์พัฒนา จังหวัดพิษณุโลก
 23. นาย ทรงยศ เหมหงษ์ จังหวัดภูเก็ต
 24. นาย วาริน ขาวทอง จังหวัดภูเก็ต
 25. น.ส. ไอย์รีล บุญไชย จังหวัดมหาสารคาม

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 

 1. นาย ณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช จังหวัดมหาสารคาม
 2. นาย ธีรวุฒิ ศรีลาศักดิ์ จังหวัดมุกดาหาร
 3. นาง อิศรางค์ อุระ จังหวัดมุกดาหาร
 4. นาย นฤพล สุคนธชาติ จังหวัดยะลา
 5. นาย ยงศักดิ์ ณ สงขลา จังหวัดยะลา
 6. นาย มานิจ ยาวะโนภาส จังหวัดยโสธร
 7. นาย ทวี ผิวผ่อง จังหวัดยโสธร
 8. น.ส. ธิดารัตน์ เพชรสังข์ จังหวัดระนอง
 9. น.ส. พุทธธิดา เฟื่องคร จังหวัดระนอง
 10. นาย จิรบูรณ์ นิยมสมาน จังหวัดระยอง
 11. นาย บุญช่วย เครือวัลย์ จังหวัดระยอง
 12. นาย ร่มเกล้า ใจทัศน์กุล จังหวัดราชบุรี
 13. นาย ปัญญา หาญลำยวง จังหวัดราชบุรี
 14. นาย ปราโมทย์ เอกก้านตรง จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. นาย ยงยุทธ อุดมฤทธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 16. นาย วัลลภ ก้อนมณี จังหวัดลพบุรี
 17. นาย เชาวฤทธิ์ บุญเกิด จังหวัดลพบุรี
 18. นาย พิริมัย ปรางค์สุวรรณ จังหวัดลำปาง
 19. น.ส. ณภัทร โชติพฤกษ์ชูกุล จังหวัดลำปาง
 20. นาย วิเชียร ชัยสถาพร จังหวัดลำพูน
 21. นาย ณธีทอง ศรีธุลี จังหวัดลำพูน
 22. นาย สมควร ระยับศรี จังหวัดศรีสะเกษ
 23. นาย ปราชญ์ ชาวสวน จังหวัดศรีสะเกษ
 24. นาย ประหยัด ธานะราช จังหวัดสกลนคร
 25. นาย สุขสันติ์ สุวรรณเจริญ จังหวัดสกลนคร

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน

 1. นาย อมรเทพ สังข์น้อย จังหวัดสงขลา
 2. นาย พิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ จังหวัดสงขลา
 3. นาย ภาณุมาศ ตั้นซู่ จังหวัดสตูล
 4. นาง วนิดา ชลสิทธิ์ จังหวัดสตูล
 5. น.ส. สวิชญา วาทะพุกกะณะ จังหวัดสมุทรปราการ
 6. นาย ชวภณ เริงฤทธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 7. นาย มาโนช เอี่ยมประเสริฐ จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. นาย ธนฉัตร ชยุทวาณิชกุล จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. นาย ชวพล วัฒนพรมงคล จังหวัดสมุทรสาคร
 10. น.ส. นัทธมน สกุลแจบ้านเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร
 11. นาย เฉลิมพล ไขว้พันธ์ จังหวัดสระบุรี
 12. นาย อรรถสิทธิ์ มหิทธิ จังหวัดสระบุรี
 13. นาย สะอาด ร่วมจิตร์ จังหวัดสระแก้ว
 14. นาย โกมล จันทวงษ์ จังหวัดสระแก้ว
 15. นาย นราภัทร ชื่นพักตร์ จังหวัดสิงห์บุรี
 16. น.ส. ศุภาวดี ก้อนแข็ง จังหวัดสิงห์บุรี
 17. นาย คงกริษเล็ก ศรีนาค จังหวัดสุพรรณบุรี
 18. น.ส. สุธาทิพย์ ธราพร จังหวัดสุพรรณบุรี
 19. นาย สุรพล พันธุ์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 20. นาย จักษพรรณ์ เพ็งบุญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 21. นาย ณรินเดช แสนบุญเรือง จังหวัดสุรินทร์
 22. นาย โฆสิต ดีสม จังหวัดสุรินทร์
 23. นาย ดารากร ตัสมา จังหวัดสุโขทัย
 24. นาย ฤกษ์ชัย สายทองคำ จังหวัดสุโขทัย
 25. นาย เอกอมะตะอุธรนิ์ เกฐสิทธิ์ จังหวัดหนองคาย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน

 1. นาย ทองม้วน ปาปะขำ จังหวัดหนองคาย
 2. น.ส. วิชชุฏา เลิศฤทธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 3. นาย สุนันท์ ทูลพิรัตน์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 4. นาย สมพร บุญแสน จังหวัดอำนาจเจริญ
 5. นาย สุวิช จำปานนท์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 6. น.ส. ชวนพิศ จิตธรรมมา จังหวัดอุดรธานี
 7. นาย อิน เกรียงไกรสุข จังหวัดอุดรธานี
 8. นาย ฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 9. นาย เลิศศักดิ์ พิพัฒน์คุปตินันท์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. นาง จันทนา นันท์ภักดี จังหวัดอุทัยธานี
 11. นาย มาวิน ประจันทร์นวล จังหวัดอุทัยธานี
 12. นาย กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ จังหวัดอุบลราชธานี
 13. นาย สำราญ บุญสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 14. นาย พัฒน ปิ่นวิเศษ จังหวัดอ่างทอง
 15. นาย สนั่น ทวีคูณ จังหวัดอ่างทอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน

 1. นาย ณพลเดช มณีลังกา จังหวัดเชียงราย
 2. นาย เริงพล มุกดาสนิท จังหวัดเชียงราย
 3. นาย ชมพล การสุวรรณ จังหวัดเชียงใหม่
 4. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล จังหวัดเชียงใหม่
 5. น.ส. สมจิตร โพธิ์ศรี จังหวัดเพชรบุรี
 6. นาง เพ็ญทิพย์ พวงระย้า จังหวัดเพชรบุรี
 7. นาย สมศักย์ ดีแป้น จังหวัดเพชรบูรณ์
 8. นาย กิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย จังหวัดเพชรบูรณ์
 9. นาย คอย ผดุงโกเม็ด จังหวัดเลย
 10. นาย เสน่ห์ บุญกล่ำ จังหวัดเลย
 11. นาง ศุภวัลย์ ศุภศิริ จังหวัดแพร่
 12. นาย จักรวาล แก้ววังทุ่ง จังหวัดแพร่
 13. นาง สุคนธ์ ปินตาดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. นาย กันต์ปวีร์ ณรงค์ทิพย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ