เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 3,000 คน กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน

รายชื่อผู้สมัคร สว. ช่างภาพพีพีทีวี
รายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระดับประเทศ

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน ประกอบด้วย

 1. นาย มงคล ลิ้มสวาท จังหวัดกระบี่
 2. นาย ศรัณยพงศ์ ตั้งตรงจิตถาวร จังหวัดกระบี่
 3. พล.ต.ท. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. นาย สุรชัย ตรงงาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. นาย สุกวี แสงเป่า จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาย ธรณินทร์ มีเชื้อ จังหวัดกาญจนบุรี
 7. พ.ต.อ. เรืองยศ ภูพานเพชร จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย ใจดี เพียรภูเขา จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย ไชยวัฒน์ สุโชดายน จังหวัดกำแพงเพชร
 10. พ.ต.อ. คณิศร ติระการ จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย ปรีชา ราชสีห์ จังหวัดขอนแก่น
 12. พล.ต.ต. อัครชัย ยลโสภณ จังหวัดขอนแก่น
 13. นาย อุลิช ดิษฐปราณีต จังหวัดจันทบุรี
 14. นาย อิทธิเชษฐ์ เจริญพรปภัสร์ จังหวัดจันทบุรี
 15. นาย ชัยวัฒน์ ศรีคชา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. นาย เทวัญ ไทยพานิช จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย สมชาย เจือจ้อย จังหวัดชลบุรี
 18. นาย สรัลชา ศรีชลวัฒนา จังหวัดชลบุรี
 19. นาย จิรพันธ์ ชูมก จังหวัดชัยนาท
 20. ว่าที่ ร.ต.อ. คำรณ ศรีนาราง จังหวัดชัยนาท
 21. นาย ชัยณรงค์ ประจงจิตร จังหวัดชัยภูมิ
 22. นาย นราธิป สิงขรอาสน์ จังหวัดชัยภูมิ
 23. นาย ปนัย บุญกาญจน์ จังหวัดชุมพร
 24. นาย สมเดช อยู่พรหม จังหวัดชุมพร
 25. พ.ต.ท. นิกร สงขาว จังหวัดตรัง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน

 1. นาย ทัศน์พล สรรเกียรติกุล จังหวัดตรัง
 2. นาย สนิท ปัจจายา จังหวัดตราด
 3. ว่าที่ ร.ต. สหัพย์ ปัททุม จังหวัดตราด
 4. พ.ต.อ. ณัฐวัตร ธรรมนิมิต จังหวัดตาก
 5. ร.ต.ท. สมพร แสนพรหม จังหวัดตาก
 6. นาย จำนงค์ ไกลพาล จังหวัดนครนายก
 7. พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง จังหวัดนครนายก
 8. ส.ต.ต. มณฑรส สุวรรณ จังหวัดนครปฐม
 9. นาย ชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว จังหวัดนครปฐม
 10. พ.ต.อ. เพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา จังหวัดนครพนม
 11. นาย นพพร พรมจันทร์ จังหวัดนครพนม
 12. น.ส. วาสนา สระทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา
 13. น.ส. อำนวยพร มณีวรรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
 14. นาย อุดมเกียรติ ปานมี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. พล.ต.ท. วันไชย เอกพรพิชญ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 16. นาย นิยม นิยมเดช จังหวัดนครสวรรค์
 17. นาย เศก จุลเกษร จังหวัดนครสวรรค์
 18. พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว จังหวัดนนทบุรี
 19. นาย สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ จังหวัดนนทบุรี
 20. นาง ภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ จังหวัดนราธิวาส
 21. จ.ส.ต. นิโอ๊ะ นิเฮาะ จังหวัดนราธิวาส
 22. ร.ต.อ. ไชยวุฒิ สวนใจ จังหวัดน่าน
 23. นาย จักรพันธ์ เทพสุคนธ์ จังหวัดน่าน
 24. ร.ต.ต. บรรจง มาตรโค จังหวัดบึงกาฬ
 25. ร.ต.อ. สุดใจ ผดาเวช จังหวัดบึงกาฬ

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

 1. พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร จังหวัดบุรีรัมย์
 2. นาย ไกรสร อินไชย จังหวัดบุรีรัมย์
 3. นาย พุทธินันท์ แปลงกูล จังหวัดปทุมธานี
 4. ว่าที่ ร.ต. สรสิน มณีงาม จังหวัดปทุมธานี
 5. พล.ต.ต. ชณาวิน พวงเพชร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. พ.ต.อ. เอกราช หุ่นงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. นาย วิศิษย์ศักดิ์ จิตต์คำภา จังหวัดปราจีนบุรี
 8. ร.ต.ท. พิสิฏฐ์ชล แสงจ้า จังหวัดปราจีนบุรี
 9. นาย กิตติ โต๊ะสะนีเย็ง จังหวัดปัตตานี
 10. พล.ต.ต. สุนทร ขวัญเพ็ชร จังหวัดปัตตานี
 11. น.ส. สุนันท์ พันธ์เจริญวรกุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. พ.ต.อ. อนุสรณ์ วะยาคำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 13. ร.ต.ท. ดำรงศักดิ์ จันต๊ะ จังหวัดพะเยา
 14. ร.ต.อ. วรินทร สมภาร จังหวัดพะเยา
 15. นาย อดิษร์ ติระนนท์ จังหวัดพังงา
 16. นาย ทรงยศ มงคลบุตร จังหวัดพังงา
 17. นาย วัฒนา เรืองแก้ว จังหวัดพัทลุง
 18. จ.ส.ต. บุญประสพ อินทองช่วย จังหวัดพัทลุง
 19. นาย วิษณุ จันทรคณา จังหวัดพิจิตร
 20. พ.ต.ท. มณฑล ชื้อวัฒนชัย จังหวัดพิจิตร
 21. พล.ต.ท. พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
 22. นาย ประพจน์ ศรีเทศ จังหวัดพิษณุโลก
 23. น.ส. สินีนาฏ บุญแสง จังหวัดภูเก็ต
 24. นาย สิทธิภร จันทบูรณ์ จังหวัดภูเก็ต
 25. นาย คุณกฤต กลิ่นหอม จังหวัดมหาสารคาม

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน

 1. นาย ถนัด ม้วนโคกสูง จังหวัดมหาสารคาม
 2. ด.ต. คึกฤทธิ์ เสนามาตย์ จังหวัดมุกดาหาร
 3. นาย ประจักร เทพศรีหา จังหวัดมุกดาหาร
 4. นาย ฉลอง ทองนะ จังหวัดยะลา
 5. นาย กมล เรืองน้อย จังหวัดยะลา
 6. ร.ต.ท. สมบัติ ผังคี จังหวัดยโสธร
 7. น.ส. วิยะดา มุ่งผล จังหวัดยโสธร
 8. ว่าที่ ร.ต.อ. บุญนำ บ้านนา จังหวัดระนอง
 9. นาย ชลินทร์ ทิพย์ลมัย จังหวัดระนอง
 10. นาย นพปฎล โพโสภา จังหวัดระยอง
 11. นาย บุญส่ง น้อยโสภณ จังหวัดระยอง
 12. นาย ทวนชัย ไข่แก้ว จังหวัดราชบุรี
 13. พ.ต.ต. วรชาติ บุรณศิริ จังหวัดราชบุรี
 14. นาย ประธูป พิษณุแสง จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. นาย พงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล จังหวัดร้อยเอ็ด
 16. นาย มนตรี เป้าบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี
 17. น.ส. กรณ์ภัสสร วงค์สุวรรณ์ จังหวัดลพบุรี
 18. นาย กิตติพันธ์ จันทร์หอม จังหวัดลำปาง
 19. พ.ต.อ. วันชัย เจริญผล จังหวัดลำปาง
 20. พล.ต.ต. กริช กิติลือ จังหวัดลำพูน
 21. นาย ปริญญา แสนไชย จังหวัดลำพูน
 22. นาย สุรชัย ชินชัย จังหวัดศรีสะเกษ
 23. นาย พูนศักดิ์ บุญพอ จังหวัดศรีสะเกษ
 24. นาย พงษ์ศักดิ์ บุญใหญ่ จังหวัดสกลนคร
 25. นาย อัษฎางค์ เชี่ยวธาดา จังหวัดสกลนคร

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 

 1. นาย สมบูรณ์ จันมา จังหวัดสงขลา
 2. ร.ต.อ. อดุลย์ หมัดอาดัม จังหวัดสงขลา
 3. พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน จังหวัดสตูล
 4. นาย เติม ถิ่นนา จังหวัดสตูล
 5. พ.ต.ท. ธวัชชัย ล่ามกิจจา จังหวัดสมุทรปราการ
 6. นาย อนุรักษ์ นิยมเวช จังหวัดสมุทรปราการ
 7. นาย นิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. พ.ต.ท. สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. ร.ต.อ. พรชาติ เจษฎาลักษณ์ จังหวัดสมุทรสาคร
 10. นาย นคร พจนวรพงษ์ จังหวัดสมุทรสาคร
 11. ว่าที่ ร.ต. เอกชัย จันทพึ่ง จังหวัดสระบุรี
 12. พ.ต.อ. เรืองฤทธิ์ มาลีการ จังหวัดสระบุรี
 13. นาย ยงยุทธ คมคาย จังหวัดสระแก้ว
 14. นาย มานพ ดีจุ้ย จังหวัดสระแก้ว
 15. นาย มนตรี ทรงประไพ จังหวัดสิงห์บุรี
 16. ร.ต.ต. วิสันต์ วัตรายุวงศ์ จังหวัดสิงห์บุรี
 17. พล.ต.ต. เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 18. นาย วิเชียร รุจิธำรงกุล จังหวัดสุพรรณบุรี
 19. นาย วิเชียร คงรัสโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 20. นาย พีระ กาญจนพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 21. นาย สุริยัน บุญทันเสน จังหวัดสุรินทร์
 22. พล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย จังหวัดสุรินทร์
 23. นาย บุญธรรม รุ่งเรือง จังหวัดสุโขทัย
 24. พ.ต.ท. เฉลย ทองอ่อน จังหวัดสุโขทัย
 25. ด.ต. บุญล้อม กะกุลพิมพ์ จังหวัดหนองคาย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน

 1. ร.ต.อ. มุทจะริน อ่อนศรี จังหวัดหนองคาย
 2. นาย สัมฤทธิ์ กองอ้น จังหวัดหนองบัวลำภู
 3. นาง สุคนธ์ทิพย์ พรหมสิทธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 4. นาย พิจักษณ์ ไตรทิพย์ดำรง จังหวัดอำนาจเจริญ
 5. นาย สุพิศ กาหลง จังหวัดอำนาจเจริญ
 6. นาย ชัยรัตน์ โสดา จังหวัดอุดรธานี
 7. นาย นฤทธิ์ ทองโคกสี จังหวัดอุดรธานี
 8. น.ส. นิษฐ์ชลีย์ กัลยาณมิตร จังหวัดอุตรดิตถ์
 9. นาย ยุทธนา ธีระวรรณ จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. พล.ต.อ. ชัยพร พานิชอัตรา จังหวัดอุทัยธานี
 11. ร.ต.อ. กนกศิลป์ เรือนนันชัย จังหวัดอุทัยธานี
 12. นาย ยิ่ง ภูผา จังหวัดอุบลราชธานี
 13. นาย ไกรรัตน์ ตันติศิรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี
 14. นาย สืบศักดิ์ แววแก้ว จังหวัดอ่างทอง
 15. ร.ต.ต. พินัย วรรณทอง จังหวัดอ่างทอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน

 1. นาย อาสา เม่นแย้ม จังหวัดเชียงราย
 2. นาย อุทิศ มณีจันสุข จังหวัดเชียงราย
 3. ด.ต. ดำรงค์ วุฒิมา จังหวัดเชียงใหม่
 4. นาย พรชัย พักตร์ผ่องศรี จังหวัดเชียงใหม่
 5. นาย ปิยะ ศรีจันทร์ จังหวัดเพชรบุรี
 6. นาย อนุวัฒน์ บัวมณี จังหวัดเพชรบุรี
 7. พล.ต.ต. สุชาติ โสรัจจ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 8. พ.ต.อ. ฉัตรไชย์ โพธิ์รัศมี จังหวัดเพชรบูรณ์
 9. ว่าที่ ร.ต.ท. ปราโมทย์ วันทองสังข์ จังหวัดเลย
 10. ว่าที่ ร.ต.อ. อำพร เรื่อศรีจันทร์ จังหวัดเลย
 11. นาย ประหยัด เสนวิรัช จังหวัดแพร่
 12. พ.ต.อ. วรการ ป้องกัน จังหวัดแพร่
 13. นาย นิรันดร แสงท้วม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. นาย ประเวช คำสวัสดิ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ