เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 146 คน กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน

รายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน ช่างภาพพีพีทีวี
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน ประกอบด้วย

 1. นาย วิชิต ยะลา จังหวัดกระบี่
 2. นาย พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ จังหวัดกระบี่
 3. น.ส. สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. นาย เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. นาย วิชัย ล้อศิริ จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาย สาธิต ยอดดำเนิน จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาง คำพันธ์ คำม่วงไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย วชิรวิชญ์ ณ กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย ชาคริต เทียนทองดี จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาย วิชา จันทร์เชื้อ จังหวัดกำแพงเพชร
 11. น.ส. ณัฏฐิญา ตันทสุข จังหวัดขอนแก่น
 12. นาย ภูดิศ โชติเทวาธนกุล จังหวัดขอนแก่น
 13. นาย สรศักดิ์ กรีประเสริฐกุล จังหวัดจันทบุรี
 14. นาย มณี รัตนสร้อย จังหวัดจันทบุรี
 15. นาย อุดร พุทธวิเศษสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. น.ส. โสธรินทร์ ธรรมารักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาง ประทุม วงศ์สวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี
 18. น.ส. สังวาลย์ พรมปุ๊ด จังหวัดชลบุรี
 19. นาย อัครวินท์ ขำขุด จังหวัดชัยนาท
 20. น.ส. พิมพกานฐ์ ทิฐิธรรมเจริญ จังหวัดชัยนาท
 21. นาง สุพรรณ รองพล จังหวัดชัยภูมิ
 22. น.ส. อรอุมา ไชยเศรษฐ จังหวัดชัยภูมิ
 23. นาย สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม จังหวัดชุมพร
 24. นาย อนัน รามพันธุ์ จังหวัดชุมพร
 25. น.ส. กนกนาฎ บริพันธ์ จังหวัดตรัง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน

 1. นาง ณัฐหทัย พึ่งตัว จังหวัดตรัง
 2. นาย สุวัชร จันทวงค์ จังหวัดตราด
 3. นาย พิศูจน์ รัตนวงศ์ จังหวัดตราด
 4. นาย ชัยณรงค์ มะเดชะ จังหวัดตาก
 5. นาง ฐิติพร กาสมสัน จังหวัดตาก
 6. น.ส. มนทิรา อลงกรณ์โสพิศ จังหวัดนครนายก
 7. น.ส. สุปราณี แหลมหลัก จังหวัดนครนายก
 8. น.ส. วิมลพร รัตนจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 9. นาย ธารินทร์ พันธุมัย จังหวัดนครพนม
 10. นาง วัชรี ปรัชญานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
 11. นาย ศาสตรา นากระโทก จังหวัดนครราชสีมา
 12. น.ส. กัญฐณา สีสุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
 13. น.ส. สุวิมล จันทร์แท่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
 14. นาง ชมพูนุท โอสถานนท์ จังหวัดนครสวรรค์
 15. น.ส. เชติยา คงเพชรศักดิ์ จังหวัดนครสวรรค์
 16. น.ส. ภัทรภร ตะละภัฏ จังหวัดนนทบุรี
 17. พ.อ. รัฐนันท์ รถทอง จังหวัดนนทบุรี
 18. นาย อดุลย์ แวมะ จังหวัดนราธิวาส
 19. นาง บุษรา เบนอะสาร จังหวัดนราธิวาส
 20. นาง ชโลมใจ ชยพันธนาการ จังหวัดน่าน
 21. นาง จิรารักษ์ ห้องจำปา จังหวัดบึงกาฬ
 22. นาย ทัศน์พงษ์ ชะรุมรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 23. นาง น้อย อุดดามาตร จังหวัดบุรีรัมย์
 24. นาย ธารณ นิยมสุขศิริ จังหวัดปทุมธานี
 25. นาย ภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล จังหวัดปทุมธานี

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

 1. นาย รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. นาย สมชาย กระแจะเจิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3. น.ส. ปทุมมา กิจเพียร จังหวัดปราจีนบุรี
 4. นาง สังวาลย์ แซ่ปัง จังหวัดปราจีนบุรี
 5. นาย อิสมาแอ แวมุสตอฟา จังหวัดปัตตานี
 6. นาย อุสมาน อุมา จังหวัดปัตตานี
 7. นาย ปฏิพัทธ์ ศรีคำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 8. นาย นิธิ สืบพงษ์สังข์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 9. นาย ศุภชีพ ไชยวงค์ จังหวัดพะเยา
 10. นาย องอาจ เรืองภูมิ จังหวัดพะเยา
 11. นาย กฤษ ศรีฟ้า จังหวัดพังงา
 12. นาย นิติ ปรมัตถผล จังหวัดพังงา
 13. นาย อำพล แก้วมุสิก จังหวัดพัทลุง
 14. นาย สิทธิชัย ลาภานุพัฒนกุล จังหวัดพัทลุง
 15. นาย อุดม หุ่นทอง จังหวัดพิจิตร
 16. น.ส. รินทร์ลภัส ภัทรนิธินันทกุล จังหวัดพิจิตร
 17. นาย ปฏิวัติ ด่านแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
 18. นาย ธนกร หอวรรณภากร จังหวัดพิษณุโลก
 19. นาย รณฤทธิ์ ชูสงค์ จังหวัดภูเก็ต
 20. น.ส. วัชรี มงคลบุตร จังหวัดภูเก็ต
 21. นาย ไกรพิทักษ์ ศิริพล จังหวัดมหาสารคาม
 22. น.ส. ธนันท์นภัส กิตติพัฒน์โชค จังหวัดมหาสารคาม
 23. นาย ปิยะพงษ์ โพธิ์ไทรย์ จังหวัดมุกดาหาร
 24. นาย กุลเชษฐ์ สุวรรณปริสุทธิ์ จังหวัดมุกดาหาร
 25. นาย สุรวัช อัครวรมาศ จังหวัดยะลา

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 

 1. นาง โสทรินทร์ โชคคติวัฒน์ จังหวัดยะลา
 2. นาย ทรงสิทธิ์ พจน์ชนะชัย จังหวัดยโสธร
 3. นาย ประจวบ หลักหาญ จังหวัดยโสธร
 4. นาง เนาวนิตย์ อรรถีโสตร์ จังหวัดระนอง
 5. นาง กรรณิกา เอี้ยวตระกูล จังหวัดระนอง
 6. นาง สริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ จังหวัดระยอง
 7. นาย สำราญ รุ่งโรจน์ จังหวัดระยอง
 8. น.ส. ภาวนา ว่องอมรนิธิ จังหวัดราชบุรี
 9. นาย สมบูรณ์ จานทอง จังหวัดราชบุรี
 10. นาย พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด
 11. น.ส. ดาราสวรรค์ วังคะฮาด จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. นาย วิรัช จินดากวี จังหวัดลพบุรี
 13. นาย พฤฒานันท์ เดชอุดม จังหวัดลพบุรี
 14. นาย คงเดชา ชัยรัตน์ จังหวัดลำปาง
 15. นาย บำรุง แสงทอง จังหวัดลำปาง
 16. นาง จันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ จังหวัดลำพูน
 17. นาง สุธรรม วิรุฬหมาลย์ จังหวัดลำพูน
 18. นาย สุพร ชาติมนตรี จังหวัดศรีสะเกษ
 19. น.ส. ทิพาวรรณ สยุมพร จังหวัดศรีสะเกษ
 20. นาย นิรุติ ทองสอดแสง จังหวัดสกลนคร
 21. นาย อภิสิทธิ์ ชาญชัยชูจิต จังหวัดสงขลา
 22. นาง ณัฐกาญจน์ เพ็ชรจำนงค์ จังหวัดสงขลา
 23. นาย คนึง จันทร์แดง จังหวัดสตูล
 24. นาย สุวิทย์ ขาวดี จังหวัดสตูล
 25. นาย ไพศาล ซื่อธานุวงศ์ จังหวัดสมุทรปราการ

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน

 1. น.ส. ปิยนุช บัญชาศิริชัย จังหวัดสมุทรปราการ
 2. นาย จักรภัทร พิมลเกตุ จังหวัดสมุทรสงคราม
 3. นาย สัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล จังหวัดสมุทรสงคราม
 4. น.ส. กัณฐิกา สายพรชัย จังหวัดสมุทรสาคร
 5. น.ส. กชนิภา อินทสุวรรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร
 6. นาง ศิริจันทร์ พหลโยธิน จังหวัดสระบุรี
 7. นาง กิจจา จันทาบุตร จังหวัดสระบุรี
 8. นาย กมล สุขคะสมบัติ จังหวัดสิงห์บุรี
 9. นาย บรรดาศักดิ์ แย้มมาก จังหวัดสิงห์บุรี
 10. น.ส. ประภาพรรณ เครือเพ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
 11. นาย ธัญยะ พูลสวัสดิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 12. นาย ณธกร สิทธิดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 13. น.ส. ธัญวรัตม์ สร้อยจิตร จังหวัดสุรินทร์
 14. น.ส. ชุติกาญจน์ ภาวศุทธิกุล จังหวัดสุรินทร์
 15. นาย ธวัชชัย โชตึก จังหวัดสุโขทัย
 16. นาย นัตตุพล นิลแนม จังหวัดสุโขทัย
 17. นาย บุญ เวชสิทธิ์ จังหวัดหนองคาย
 18. นาง วาสนา จันทร์หล้า จังหวัดหนองคาย
 19. นาง ขวัญรตา คนซื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู
 20. นาย วุฒิชาติ กัลยาณมิตร จังหวัดหนองบัวลำภู
 21. นาง ขนิษฐา สาสาร จังหวัดอำนาจเจริญ
 22. นาง เสงี่ยม มีแวว จังหวัดอำนาจเจริญ
 23. นาย พิชัย สุระเสียง จังหวัดอุดรธานี
 24. นาย พินิจ จำปาหอม จังหวัดอุดรธานี
 25. นาย ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง จังหวัดอุตรดิตถ์

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน

 1. น.ส. นวพร ปล้องขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. นาย กชชม ตราศรี จังหวัดอุทัยธานี
 3. น.ส. ลดาวัล ลิ่มอรุณ จังหวัดอุทัยธานี
 4. นาย ศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ จังหวัดอุบลราชธานี
 5. นาย ณภพ ลายวิเศษกุล จังหวัดอุบลราชธานี
 6. นาย เพฑาย ออประเสริฐ จังหวัดอ่างทอง
 7. นาย ชูชาติ เนื้อเย็น จังหวัดอ่างทอง
 8. น.ส. รัตนา บุญเลิศ จังหวัดเชียงราย
 9. นาง สุจิตตา วงศ์ไชยา จังหวัดเชียงราย
 10. นาย พัลลภ แซ่จิว จังหวัดเชียงใหม่
 11. นาย ดำรงค์ องอาจ จังหวัดเชียงใหม่
 12. นาย กัมพล สุภาแพ่ง จังหวัดเพชรบุรี
 13. น.ส. ยุวดี วงษพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี
 14. นาง วันทนีย์ ลอตระกูล จังหวัดเพชรบูรณ์
 15. นาย ศุภชัย คล่องขยัน จังหวัดเพชรบูรณ์

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 149 คน

 1. นาย ภูวิศ ผดุงโกเม็ด จังหวัดเลย
 2. นาย สุวิทย์ ศรีบุรินทร์ จังหวัดเลย
 3. นาย จีรศักดิ์ มีคลัง จังหวัดแพร่
 4. น.ส. กฤษฏนันต์ ทองวิภาวรรณ์ จังหวัดแพร่
 5. น.ส. รัชดา คูวุฒยากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. นาย พันธ์เลิศ ใบหยก จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ