เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 154 คน กลุ่มการศึกษา ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน

เลือกตั้ง ช่างภาพพีพีทีวี
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มการศึกษา 154 คน ประกอบด้วย  

 1. นาง สุนันต์ สิริปิยธรรม จังหวัดกระบี่
 2. นาง นารีรัตน์ คงจ้อย จังหวัดกระบี่
 3. นาง ฉันทนา หวันแก้ว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. นาย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. นาย ณรินทร์ ชำนาญดู จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาย ไกรพจน์ บุญประเสริฐ จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาย จรัญ วรสาร จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย ประดิษฐ์ ฤทธิโคตร จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย เฉลียว เส็งหพันธ์ จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาง วรวรรณี วัฒนศิริ จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย องค์กร อมรสิรินันท์ จังหวัดขอนแก่น
 12. นาย อัษฎางค์ แสวงการ จังหวัดขอนแก่น
 13. นาย วงศ์วรรษ ชวัติชัย จังหวัดจันทบุรี
 14. น.ส. สุพรรณี บุญเรือง จังหวัดจันทบุรี
 15. นาย จักกฤช เหลืองงามพิสุทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. น.ส. แตงอ่อน มั่นใจตน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย วิทยา อรุณแสงฉาน จังหวัดชลบุรี
 18. นาง อรทัย มูลคำ จังหวัดชลบุรี
 19. นาย สุรพันธ์ นิมะวัลย์ จังหวัดชัยนาท
 20. นาย โอภาส พาพันธ์ จังหวัดชัยนาท
 21. นาย นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ
 22. นาย ธนชน มุทาพร จังหวัดชัยภูมิ
 23. นาย สมวงค์ พะลัง จังหวัดชุมพร
 24. นาย บรรจง โลกมิตร จังหวัดชุมพร
 25. นาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี จังหวัดตรัง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน

 1. นาย เรืองชัย ช่วยจันทร์ จังหวัดตรัง
 2. นาย ธีรภาพ ทิบุญมี จังหวัดตราด
 3. นาย พนัส ประดลชอบ จังหวัดตราด
 4. นาย ผดุง สุริยะ จังหวัดตาก
 5. นาย มนู พิลึก จังหวัดตาก
 6. นาย เพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล จังหวัดนครนายก
 7. นาง ศิริภัฏชค์ ปิ่นแก้ว จังหวัดนครนายก
 8. นาย กนก ปิ่นตบแต่ง จังหวัดนครปฐม
 9. นาย ทวีพงศ์ หล่มวงษ์ จังหวัดนครปฐม
 10. นาง ระพีพรรณ พรหมอาจ จังหวัดนครพนม
 11. นาย ณัฏฐเกียรติ พลเชียงขวาง จังหวัดนครพนม
 12. นาย บุญธรรม เดชบุญ จังหวัดนครราชสีมา
 13. นาย สุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
 14. นาย ภักดี เหมทานนท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. นาย วิรัตน์ ไกรแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
 16. นาย มาโนช ห่วงศรี จังหวัดนครสวรรค์
 17. นาย เสริม จันทร์คำ จังหวัดนครสวรรค์
 18. น.ส. นวกช ทัพพะรังสี จังหวัดนนทบุรี
 19. นาย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ จังหวัดนนทบุรี
 20. นาย เกรียงไกร ศักระพันธุ์ จังหวัดนราธิวาส
 21. นาย ไสว ชินพงษ์ จังหวัดนราธิวาส
 22. นาย อรัญ วิเศษสุข จังหวัดน่าน
 23. นาย สมหวัง เขื่อนแก้ว จังหวัดน่าน
 24. นาย อัมพร พินะสา จังหวัดบึงกาฬ
 25. นาย ณรงค์ นำสงค์ จังหวัดบึงกาฬ

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

 1. นาย ชาตรี อัครสุขบุตร จังหวัดบุรีรัมย์
 2. นาย สุริยาวุธ บุญดี จังหวัดบุรีรัมย์
 3. น.ส. จิตรา พีชะพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี
 4. น.ส. กานต์สินี มิลินจรูญพงษ์ จังหวัดปทุมธานี
 5. นาย สมสกุล สีสันต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. นาย บัญญัติ แฉ่งฉายา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. นาย รหาญ โพธิ์งาม จังหวัดปราจีนบุรี
 8. นาย โสภณ ผาสุข จังหวัดปราจีนบุรี
 9. นาย ดอแม็ง โต๊ะเต๊ะ จังหวัดปัตตานี
 10. นาย นิฟาริด ระเด่นอาหมัด จังหวัดปัตตานี
 11. นาย สมนึก อ่ำพันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. นาย ไพศาล ไหวฉลาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 13. นาย เจริญ กาละ จังหวัดพะเยา
 14. นาย ชุมพล คำปา จังหวัดพะเยา
 15. นาย วัฒนา มิตรวงศ์ จังหวัดพังงา
 16. นาง สวณี เจริญกุล จังหวัดพังงา
 17. นาย เติมฉัตร ช่วยอุปการ จังหวัดพัทลุง
 18. นาย วิชิต จันทรโชติกุล จังหวัดพัทลุง
 19. นาย ธนู อักษร จังหวัดพิจิตร
 20. นาย สุชน วิเชียรสรรค์ จังหวัดพิจิตร
 21. นาย นิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
 22. นาย บุญรักษ์ ยอดเพชร จังหวัดพิษณุโลก
 23. นาย ดลหล้อ เปกะมล จังหวัดภูเก็ต
 24. นาย ชลำ อรรถธรรม จังหวัดภูเก็ต
 25. นาย ดิเรก พรสีมา จังหวัดมหาสารคาม

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน

 1. นาย สังคม นนตรี จังหวัดมหาสารคาม
 2. นาย ชำนาญ ทาสีภู จังหวัดมุกดาหาร
 3. นาย สายันต์ บุญลี จังหวัดมุกดาหาร
 4. นาย ปิยะพร มณีรัตน์ จังหวัดยะลา
 5. นาย นูรดีน อาบู จังหวัดยะลา
 6. นาย ธนภัทร น้อยมาลา จังหวัดยโสธร
 7. นาย บพิตร โสมณวัฒน์ จังหวัดยโสธร
 8. นาย ประพาส ไชยรักษา จังหวัดระนอง
 9. นาย ครรชิต อนุวัตรยรรยง จังหวัดระนอง
 10. นาย นิคม นครเรียบ จังหวัดระยอง
 11. นาย สรณ์พัฒน์ ปถมอำพนธ์ จังหวัดระยอง
 12. นาย อรุณ วัฒนประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี
 13. นาย ชาตรี ตันติคะเนดี จังหวัดราชบุรี
 14. นาย เฉลิม บุญลาด จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. นาย วัฒนา วรรณโสภา จังหวัดร้อยเอ็ด
 16. นาง พัชรา พิรุณย้อย จังหวัดลพบุรี
 17. นาย นิรุต ถึงนาค จังหวัดลพบุรี
 18. นาย ธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา จังหวัดลำปาง
 19. นาย สาโรจน์ แก้วอรุณ จังหวัดลำปาง
 20. นาย อภิชัย ใจสุยะ จังหวัดลำพูน
 21. นาย สุเทพ เทพพู่ทอง จังหวัดลำพูน
 22. นาย วิวัฒน์ รุ้งแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
 23. นาย ฤทธา นันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 24. นาย ประวิน การุญ จังหวัดสกลนคร
 25. นาย ทรงศักดิ์ สิงหาด จังหวัดสกลนคร

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 

 1. นาย กมล รอดคล้าย จังหวัดสงขลา
 2. นาย อุดม ชูลีวรรณ จังหวัดสงขลา
 3. นาย สามารถ รังสรรค์ จังหวัดสตูล
 4. นาย เกรียงศักดิ์ หลีเจริญ จังหวัดสตูล
 5. นาย ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 6. นาย ชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต จังหวัดสมุทรปราการ
 7. นาย ตรองตริ คงตระกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. นาย วีระ ปั่นทรัพย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. นาย สุเทพ วานิชสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร
 10. นาย ปริญญา วงษ์เชิดขวัญ จังหวัดสมุทรสาคร
 11. นาย เอนก ฤทธิบุตร จังหวัดสระบุรี
 12. นาย ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร จังหวัดสระบุรี
 13. นาง อุสามาศ สิงห์ปาน จังหวัดสระแก้ว
 14. นาย ศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก จังหวัดสระแก้ว
 15. นาย นิวัต เชื้อนาค จังหวัดสิงห์บุรี
 16. นาย บรรพต รักงาม จังหวัดสิงห์บุรี
 17. นาย สวงษ์ วงษ์สุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 18. นาย ไพศาล ปันแดน จังหวัดสุพรรณบุรี
 19. น.ส. กรุณา คุ้มพร้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 20. นาย ประสิทธิ์ ชุมศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 21. นาย รักดาว มะลิงาม จังหวัดสุรินทร์
 22. นาย จำลอง สุขสิน จังหวัดสุรินทร์
 23. น.ส. อัญชลี วงศ์วิเศษ จังหวัดสุโขทัย
 24. นาย สุชาติ จันทร์นุช จังหวัดสุโขทัย
 25. นาง สุจิตรา ปู่วัง จังหวัดหนองคาย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน

 1. นาย ไพทูรย์ บริจาค จังหวัดหนองคาย
 2. นาย วิทวัส พัดไธสง จังหวัดหนองบัวลำภู
 3. นาง ภูเงิน บุตรเคน จังหวัดหนองบัวลำภู
 4. นาย สำราญ บุษย์จันทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 5. นาย สมทบ ถีระพันธ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 6. นาย ประกอบ จันทรทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
 7. น.ส. แววตา ตันเทอดทิตย์ จังหวัดอุดรธานี
 8. นาย วัชระธรรม จอมสืบ จังหวัดอุตรดิตถ์
 9. นาย ธำรงค์ น่วมศิริ จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. นาย วิรัตนชัย เกรียงไกรเพ็ชร์ จังหวัดอุทัยธานี
 11. นาย บัญชา เสมากูล จังหวัดอุทัยธานี
 12. นาย ธนาดุลย์ แสนทวีสุข จังหวัดอุบลราชธานี
 13. นาย เฉลิมพล เกตุมาตย์ จังหวัดอุบลราชธานี
 14. นาย ปราโมทย์ แก้วสุข จังหวัดอ่างทอง
 15. นาย สุเทพ สังข์วิเศษ จังหวัดอ่างทอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน

 1. นาย ศักดิ์ชัย คลี่ใบ จังหวัดเชียงราย
 2. นาย ปรีชา พัวนุกุลนนท์ จังหวัดเชียงราย
 3. นาย สมัคร มูลประการ จังหวัดเชียงใหม่
 4. นาย สมชัย ใหม่จันทร์แดง จังหวัดเชียงใหม่
 5. นาย อนิรุทธ์ บัวทอง จังหวัดเพชรบุรี
 6. น.ส. ธัญญา เขียวแจ่ม จังหวัดเพชรบุรี
 7. นาย เรือน สิงห์โสภา จังหวัดเพชรบูรณ์
 8. นาง บุปผา จันทร์เพ็ง จังหวัดเพชรบูรณ์
 9. นาง จันทวี จันดาศรี จังหวัดเลย
 10. นาง ลออ ยาฉาย จังหวัดเลย
 11. นาย สมศักดิ์ เจริญคำ จังหวัดแพร่
 12. นาย สุทิน แก้วพนา จังหวัดแพร่
 13. นาย สมจิต สุวรรณบุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. นาง บัวสาย โพธิขจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ