เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 153 คน กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน

เลือกตั้ง ช่างภาพพีพีทีวี
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์
153 คน ประกอบด้วย  

 1. นาย บรรจบ กาลสัมฤทธิ์ จังหวัดกระบี่
 2. นาย วัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ จังหวัดกระบี่
 3. นาง อังคณา นีละไพจิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. น.ส. แสงศิริ ตรีมรรคา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. นาง กาญจนา จานทอง จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาย เอนก ชีชะนะ จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาย วิภาคย์ หนูสาย จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย วิวัฒน์ กล้าวิจารณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย จรัน จันทะบุตร จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาย กัมพล ปัญกุล จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย ธเรศ ประภาการ จังหวัดขอนแก่น
 12. นาง นันฐิยา สิริกาญธนานันท์ จังหวัดขอนแก่น
 13. ร.ต.ต. ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต จังหวัดจันทบุรี
 14. นาง พุทธชาติ สุขสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 15. นาย วันชัย เอนกสุวรรณกุล จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. นาย ชานน อ้นไชยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย ศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช จังหวัดชลบุรี
 18. นาง นวพัณณ์ กัญจนสิริเพ็ชร จังหวัดชลบุรี
 19. นาย ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์ จังหวัดชัยนาท
 20. นาง จรินทร์ทิพย์ สมถวิล จังหวัดชัยนาท
 21. นาย ประทีป พลมณี จังหวัดชัยภูมิ
 22. นาย เวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ จังหวัดชัยภูมิ
 23. นาง นารดา แก้วนาพันธ์ จังหวัดชุมพร
 24. นาย ชัชวาลย์ พัฒนาไพบูลย์ จังหวัดชุมพร
 25. นาง พิมพ์ประภา เอียดการ จังหวัดตรัง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน

 1. นาย สุนทร อินทร์งาม จังหวัดตรัง
 2. นาย จีระศักดิ์ วงษ์วิลาศ จังหวัดตราด
 3. จ.ส.ต. พิทักษ์ ทัศนัย จังหวัดตราด
 4. นาย วราทิต ไชยนันทน์ จังหวัดตาก
 5. นาย ชินวัตร ยะทะนนท์ จังหวัดตาก
 6. น.ส. มัลลิกา เลิศสุวรรณวงษ์ จังหวัดนครนายก
 7. นาย สมนึก เกตุไทย จังหวัดนครนายก
 8. นาย ปณัท นิตย์แสวง จังหวัดนครปฐม
 9. นาย ประภาส ปิ่นตบแต่ง จังหวัดนครปฐม
 10. นาย ณัฎฐ์สรชัช ธนาชัยจิตรวี จังหวัดนครพนม
 11. นาย สากล ภูลศิริกุล จังหวัดนครพนม
 12. นาย จรัญ เผือดจันทึก จังหวัดนครราชสีมา
 13. นาย โกศล สมจินดา จังหวัดนครราชสีมา
 14. นาย ทวี ศรีเกตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. นาย พิชญุตม์ กฤตย์รัตนะโชติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 16. นาย ทนง ทศไกร จังหวัดนครสวรรค์
 17. นาง รติรส สิทธิธูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์
 18. พล.อ. สุรชาติ จิตต์แจ้ง จังหวัดนนทบุรี
 19. นาย สมรักษ์ อุตม์จันดา จังหวัดนนทบุรี
 20. นาย เจ๊ะอิสมาแอล เบญเจ๊ะอาลี จังหวัดนราธิวาส
 21. นาย แวยูโซ๊ะ แวมะ จังหวัดนราธิวาส
 22. นาย สงบ จินะแปง จังหวัดน่าน
 23. นาย พีรธัช มะโนการ จังหวัดน่าน
 24. นาง ประจิต ศรีงาม จังหวัดบึงกาฬ
 25. นาย สุทธิพงษ์ สุริยะ จังหวัดบึงกาฬ

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

 1. นาง ประไม หอมเทียม จังหวัดบุรีรัมย์
 2. นาย ชาญชัย ไชยพิศ จังหวัดบุรีรัมย์
 3. นาย องอาจ ธรรมนิทา จังหวัดปทุมธานี
 4. นาย ธัชพงศ์ แกดำ จังหวัดปทุมธานี
 5. นาย ธิติพัชร์ เดชพิสิฐพงศ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. นาย สมนึก รุ่งกำจัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. นาย ชิตสกนธ์ ชีระนังสุ จังหวัดปราจีนบุรี
 8. นาย ธงไชย พันธ์ธรรม จังหวัดปราจีนบุรี
 9. นาย ซุลกิฟลี ฮัจญีฮารูน จังหวัดปัตตานี
 10. น.ส. วราภรณ์ แอบกลิ่นจันทร์ จังหวัดปัตตานี
 11. นาย จักรณรงค์ นัยโมลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. น.ส. ชลดา บุญเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 13. นาง ปนิตา ตันติเกียรติ จังหวัดพะเยา
 14. นาย อิ่นคำ เมืองขาว จังหวัดพะเยา
 15. นาย ชาติ จินดาพล จังหวัดพังงา
 16. นาย ไมตรี จงไกรจักร์ จังหวัดพังงา
 17. นาง มาหรีย๊ะ เอียดวงศ์ จังหวัดพัทลุง
 18. นาง ลิซ้อน พุ่มชู จังหวัดพัทลุง
 19. น.ส. ศริญทิพย์ ศิริเศรษฐ์ จังหวัดพิจิตร
 20. นาย อนุศิษฐ์ หลิมศิริวงศ์ จังหวัดพิจิตร
 21. นาย อุบล พงษ์พัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
 22. นาย ฐิติ วิศวชัยวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
 23. นาง รัสมี แซ่อิ้ว จังหวัดภูเก็ต
 24. นาง ชวนิศ สุวรรณ จังหวัดภูเก็ต
 25. นาง ผ่องศรี แวงวรรณ จังหวัดมหาสารคาม

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 

 1. ว่าที่ ร.ท. วัฒนสาร ปานเพชร จังหวัดมหาสารคาม
 2. น.ส. วันสุภา แสงใสแก้ว จังหวัดมุกดาหาร
 3. นาย ธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ จังหวัดมุกดาหาร
 4. น.ส. ซานีหซะ เจะสมาแอ จังหวัดยะลา
 5. นาย รักชาติ สุวรรณ์ จังหวัดยะลา
 6. น.ส. สมปอง ศรีชนะ จังหวัดยโสธร
 7. นาง ณภัทร สิริธนาวรากุล จังหวัดยโสธร
 8. นาย นิรุตติ สุทธินนท์ จังหวัดระนอง
 9. นาง ดวงพร หิสวาณิชย์ จังหวัดระนอง
 10. นาย ศิริโชค ประทุมพิทักษ์ จังหวัดระยอง
 11. นาย โชติ ฟางลอย จังหวัดระยอง
 12. นาย สนั่น กลีบขยาย จังหวัดราชบุรี
 13. นาย สุรศักดิ์ สวัสดี จังหวัดราชบุรี
 14. นาย บุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. นาย สมชาย สายเชื้อ จังหวัดร้อยเอ็ด
 16. นาง สำเนา แก้วเก้า จังหวัดลพบุรี
 17. นาง ณัฐกานต์ จิตเฉย จังหวัดลพบุรี
 18. นาง กนกวรรณ สาริวาท จังหวัดลำปาง
 19. น.ส. ภัทรินญา เดชาวัตธนโชติ จังหวัดลำปาง
 20. น.ส. ธนิศรา สุภาษี จังหวัดลำพูน
 21. น.ส. ภัททิยา ยะโสภา จังหวัดลำพูน
 22. นาย นิรันดร์ บัวศิริ จังหวัดศรีสะเกษ
 23. นาย วราวุธ หลาวทอง จังหวัดศรีสะเกษ
 24. น.ส. นันทนา สัพโส จังหวัดสกลนคร
 25. นาย ทศพล สมพงษ์ จังหวัดสกลนคร

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน

 1. นาย วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ จังหวัดสงขลา
 2. นาย บรรจง นะแส จังหวัดสงขลา
 3. นาง ทัศนีวรรณ เต๊ะซ่วน จังหวัดสตูล
 4. นาง นิชนันท์ เส็มสัน จังหวัดสตูล
 5. นาย ธรรมจักร อุลิศ จังหวัดสมุทรปราการ
 6. นาง นุชนารถ แท่นทอง จังหวัดสมุทรปราการ
 7. นาย ศุภโชค ศาลากิจ จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. นาย ณรงค์ เดชบุญ จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. นาย ษิทรา เบี้ยบังเกิด จังหวัดสมุทรสาคร
 10. นาย คุณชิต สายเย็น จังหวัดสมุทรสาคร
 11. นาง อิสรีย์ พงศ์กมลานนท์ จังหวัดสระบุรี
 12. นาย อำนวย ปิ่นพิลา จังหวัดสระบุรี
 13. นาย สมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ จังหวัดสระแก้ว
 14. นาง วิรัลยุพา ลุ่งใส้ จังหวัดสระแก้ว
 15. นาย ภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ จังหวัดสิงห์บุรี
 16. นาย สมจิตร์ บุญตุวงษ์ จังหวัดสิงห์บุรี
 17. นาง อุไรรัตน์ มีป้อม จังหวัดสุพรรณบุรี
 18. นาง ช่อทิพย์ วาณิชย์เจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 19. นาย เรืองนาม ใจกว้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 20. นาง คำพอง ถูกคะเนย์ จังหวัดสุรินทร์
 21. นาง วาฐิณี บุดดาหลู่ จังหวัดสุรินทร์
 22. นาง กรรณิกา ขุนเพ็ชร จังหวัดสุโขทัย
 23. นาย บัญชา ไพโรจน์ จังหวัดสุโขทัย
 24. นาย สมัย ผลบุญ จังหวัดหนองคาย
 25. นาย ชนชัย วงศ์ชัย จังหวัดหนองคาย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน

 1. นาย สนั่นชัย ช่วยอุดมธนิกิจ จังหวัดหนองบัวลำภู
 2. นาง บัวลอง นาทา จังหวัดหนองบัวลำภู
 3. นาย บุญทวี พรมบาง จังหวัดอำนาจเจริญ
 4. นาง บุญล้อม วรรณพัฒน์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 5. นาย อัครวิทย์ หมื่นกุล จังหวัดอุดรธานี
 6. น.ส. อิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงค์ จังหวัดอุดรธานี
 7. นาย เอนก อ่วมแจง จังหวัดอุตรดิตถ์
 8. น.ส. ปณิชา อิ่มอุระ จังหวัดอุตรดิตถ์
 9. นาย พนม คำสอง จังหวัดอุทัยธานี
 10. น.ส. สายฝน กองแก้ว จังหวัดอุทัยธานี
 11. น.ส. สุนทราพร เกษแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี
 12. นาย รัก วงศ์อัศวฤทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 13. นาง ลั่นทม ชูชีพ จังหวัดอ่างทอง
 14. น.ส. คนึงนิจ สินธิพงษ์ จังหวัดอ่างทอง
 15. นาย ชาตรี ภิระบรรณ์ จังหวัดเชียงราย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 149 คน

 1. น.ส. ศิขริน สิงห์สาคร จังหวัดเชียงราย
 2. นาง คนึงนิตย์ อายุมั่น จังหวัดเชียงใหม่
 3. นาย ประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล จังหวัดเชียงใหม่
 4. นาย มนต์ชัย พงษ์เจริญ จังหวัดเพชรบุรี
 5. นาง ยุพา ไกรวิลาศ จังหวัดเพชรบุรี
 6. นาง จันทร์แดง สุขศิริ จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. นาย สุรพงษ์ พรมเท้า จังหวัดเพชรบูรณ์
 8. นาง จิระนันท์ สมหวัง จังหวัดเลย
 9. นาย สิทธิพงศ์ สีบุรินทร์ จังหวัดเลย
 10. นาย วุฒิไกร ผาทอง จังหวัดแพร่
 11. นาย สามชาย พนมขวัญ จังหวัดแพร่
 12. นาย รชต ชานนท์สกุล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 13. นาย โยธิน บุญเฉลย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ