เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 154 คน กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน

รายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน ช่างภาพพีพีทีวี
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน ประกอบด้วย

 1. น.ส. ณัชชา ศรีมูล จังหวัดกระบี่
 2. น.ส. วารินทร์ สิทธิชัย จังหวัดกระบี่
 3. นาย พรชัย วิทยเลิศพันธุ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. น.ส. กฤติมา เพ็งสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. น.ส. พจมาลย์ สงวนศักดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาย ธีระพงศ์ พวงลำเจียก จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาย ประยงค์ คำศรีนวน จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย อาทิตย์ ศรีแก่นจันทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย อภิชาติ ศิริธนะ จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาย อธิวัฒน์ ภูริศรี จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย ฮะ ไชยดิษฐ์ จังหวัดขอนแก่น
 12. นาย สุนิมิต จิระสุข จังหวัดขอนแก่น
 13. นาย ชนุเสริม เอี่ยมสอาด จังหวัดจันทบุรี
 14. นาง สมัน จอมทรักษ์ จังหวัดจันทบุรี
 15. นาง บังอร น่วมพิพัฒน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. นาย เอกชัย แก้วบุญตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย ภัทรพล สกุลมา จังหวัดชลบุรี
 18. ว่าที่ พ.ต. ชัยวัฒน์ รวิโรจนวงค์ จังหวัดชลบุรี
 19. นาย ดิฐษพงษ์ สกุลงาม จังหวัดชัยนาท
 20. นาย อภิชาติ อิ่มแก้ว จังหวัดชัยนาท
 21. น.ส. รัศมี ชัยศรี จังหวัดชัยภูมิ
 22. น.ส. ภคมน กีรติรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ
 23. นาย ชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์ จังหวัดชุมพร
 24. น.ส. ปิยธิดา รัชฎานนท์ จังหวัดชุมพร
 25. นาย ทรงเกียรติ วิวัฒนานุกูล จังหวัดตรัง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน

 1. นาย สมเกียรติ เจริญสุข จังหวัดตรัง
 2. นาย ธนากร แหวกวารี จังหวัดตราด
 3. ว่าที่ ร.ต. วีรวัฒน์ หมื่นภักดี จังหวัดตราด
 4. นาย พงษ์ศักดิ์ ตระกูลแห จังหวัดตาก
 5. น.ส. โสภาพรรณ กาสมสัน จังหวัดตาก
 6. นาย ธรรมนูญ สีผา จังหวัดนครนายก
 7. นาย โชคชัย กิตติธเนศวร จังหวัดนครนายก
 8. นาง ดนาภา ธเนศธนาธร จังหวัดนครปฐม
 9. นาย วิชัย ถ้ำเพชร์ จังหวัดนครปฐม
 10. นาย สิทธิกร ธงยศ จังหวัดนครพนม
 11. นาย ประกอบ วงศ์พันธ์ จังหวัดนครพนม
 12. นาย สุรชัย พรจินดาโชติ จังหวัดนครราชสีมา
 13. นาย พงษ์ศักดิ์ มุ่งสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
 14. นาย ปุณยวัจน์ ชูแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. ว่าที่ ร.ต. สุนิสา พันธ์พืช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 16. นาย ลำพวน ทินปราณี จังหวัดนครสวรรค์
 17. นาย สมชาย อ่องชุ่ม จังหวัดนครสวรรค์
 18. นาย สุนทร พฤกษพิพัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
 19. พล.ต. ไพโรจน์ มณีอ่อน จังหวัดนนทบุรี
 20. น.ส. นูรียะห์ ตาเละ จังหวัดนราธิวาส
 21. น.ส. ฮามีเดาะ มาหามะ จังหวัดนราธิวาส
 22. นาย ทนงศักดิ์ ธรรมมะ จังหวัดน่าน
 23. พ.ท. อธิวัฒน์ เตชะบุญ จังหวัดน่าน
 24. นาง มนัสนันท์ ศรีทิน จังหวัดบึงกาฬ
 25. นาง สีหัด ขันอาษา จังหวัดบึงกาฬ

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

 1. นาย ประทีป ใสสดศรี จังหวัดบุรีรัมย์
 2. นาย พลวรรธน์ เชื่อมรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 3. น.ส. นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ จังหวัดปทุมธานี
 4. นาย เชษฐา หวังวีระ จังหวัดปทุมธานี
 5. นาย สุวัฒน์ นิลดำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. นาย ภูวกร ดำรงม่วงกล้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. นาย ฤทธิเดช บุญญาบูรณกิจ จังหวัดปราจีนบุรี
 8. นาย กิติศักดิ์ หมื่นศรี จังหวัดปราจีนบุรี
 9. น.ส. ซาปิยะ กะลูแป จังหวัดปัตตานี
 10. นาย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ จังหวัดปัตตานี
 11. นาย ณัฐวุฒิ คุ้มสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. นาง มิ่งขวัญ สุรเมธีมาณพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 13. นาย ขจรศักดิ์ ศรีวิราช จังหวัดพะเยา
 14. นาง พัชรีย์ เรือนกูล จังหวัดพะเยา
 15. นาย สรรเพชร ทิพย์มณเฑียร จังหวัดพังงา
 16. นาย สัมพันธ์ หมาดสตูล จังหวัดพังงา
 17. น.ส. ปาริตา หล่าด้ำ จังหวัดพัทลุง
 18. นาย ถาวรณ์ ชูมากเลี่ยม จังหวัดพัทลุง
 19. นาย ธนนันท์ อินทร์ขาว จังหวัดพิจิตร
 20. นาย เอนก วีระพจนานันท์ จังหวัดพิจิตร
 21. นาย นิธิศ ธนะชูติวีรนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
 22. นาย พิพัฒน์ พันมา จังหวัดพิษณุโลก
 23. นาย วัฒนา ธรรมดี จังหวัดภูเก็ต
 24. นาย ณัชพล นำนาผล จังหวัดภูเก็ต
 25. นาย ไตรภพ ผลค้า จังหวัดมหาสารคาม

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 

 1. นาย ธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี จังหวัดมหาสารคาม
 2. นาง งามรัมภา ศรีสาพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร
 3. น.ส. นาวะดี พรมอวน จังหวัดมุกดาหาร
 4. น.ส. ฟีรดา เจ๊ะอุบง จังหวัดยะลา
 5. ว่าที่ ร.ต. รอซีดีย์ บ่าวเบ็ญหมัด จังหวัดยะลา
 6. นาย ประหยัด ทองน้อย จังหวัดยโสธร
 7. นาย ไพรี เข็มพันธ์ จังหวัดยโสธร
 8. น.ส. ถาวร สำราญ จังหวัดระนอง
 9. น.ส. สุภาพร เพชรพิรุณ จังหวัดระนอง
 10. นาย คงทอง สีทา จังหวัดระยอง
 11. นาย พัฒนพงศ์ หนูอุดม จังหวัดระยอง
 12. นาย บดินทร นิธิเศรษฐทรัพย์ จังหวัดราชบุรี
 13. นาย วีนัตย์ แดงด้อมยุทธ จังหวัดราชบุรี
 14. นาง สุพันธ์ พลธิแสง จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. น.ส. มัณฑนา ทรัพย์เจริญพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 16. นาย สมควร จันทร์เขียว จังหวัดลพบุรี
 17. นาง ชญาดา มาแสวง จังหวัดลพบุรี
 18. นาง สุมาลี ราชวัง จังหวัดลำปาง
 19. นาง สุรภา ศรีสัปปุริส จังหวัดลำปาง
 20. นาง บุษบา ชัยอักษร จังหวัดลำพูน
 21. น.ส. ณัฐชยา มะโนใจ จังหวัดลำพูน
 22. นาย อธิคุณ ใสกระจ่าง จังหวัดศรีสะเกษ
 23. น.ส. วริยา ธนารักษ์สกุล จังหวัดศรีสะเกษ
 24. นาย ชยกฤต เดชทองทิพย์ จังหวัดสกลนคร
 25. น.ส. สุจิตรา รัตนวราหะ จังหวัดสกลนคร

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน

 1. นาย สมชาย เล่งหลัก จังหวัดสงขลา
 2. นาย สุชาติ ยามาเจริญ จังหวัดสงขลา
 3. นาย สมพร ชูสุวรรณ จังหวัดสตูล
 4. นาย สุไลหมาน หวันปูเต๊ะ จังหวัดสตูล
 5. นาย สรวิศิษฏ์ สิทธเศรษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 6. นาย แดน ปรีชา จังหวัดสมุทรปราการ
 7. นาย สมมาส วัฒนศรี จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. นาย สุวิทย์ บัวสง่า จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. นาย ชัยมงคล พันโคตร จังหวัดสมุทรสาคร
 10. นาย บุญยิ่ง สถาวรสมิต จังหวัดสมุทรสาคร
 11. นาย นิวัฒน์ สกุลไทย จังหวัดสระบุรี
 12. นาง สัจจะ หงอกชัย จังหวัดสระบุรี
 13. นาย อธิปพล สนเผือก จังหวัดสระแก้ว
 14. นาย บุญเลิศ อันสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
 15. นาย อภิชาติ บุญมา จังหวัดสิงห์บุรี
 16. นาย ชนะการณ์ สืบศรี จังหวัดสิงห์บุรี
 17. นาย สมหมาย เลิศสมจิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
 18. นาย อิสระ บุญญาอรุณเนตร จังหวัดสุพรรณบุรี
 19. นาย จักรพงศ์ แข่งขัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 20. นาย สุมาตร อินทรมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 21. นาง ปพิชญา สุรถาวร จังหวัดสุรินทร์
 22. นาย คมสัน สืบสันต์ จังหวัดสุรินทร์
 23. นาง บังอร แก้วมุกดา จังหวัดสุโขทัย
 24. นาย รัฐเขต พจนาพันธ์ จังหวัดสุโขทัย
 25. นาย พัชรพล ศรีจันทร์ จังหวัดหนองคาย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน

 1. นาง นารี เรืองศรี จังหวัดหนองคาย
 2. นาย ทองดี ดวงโนแสน จังหวัดหนองบัวลำภู
 3. นาย สมภาร สุขอ้วน จังหวัดหนองบัวลำภู
 4. นาง พนิดา พันธุมา จังหวัดอำนาจเจริญ
 5. นาย ศักดิ์ดา จันทปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ
 6. นาย สหรัฐ มาลาศรี จังหวัดอุดรธานี
 7. ว่าที่ ร.ต. วิชชุกร คำจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
 8. นาง ธันยาภัทร์ ทิมรักษา จังหวัดอุตรดิตถ์
 9. นาย เชาวลิต เมืองก้อน จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. นาย บรรทม แผนคงงาม จังหวัดอุทัยธานี
 11. น.ส. ณัชรวาดา ฟองคำ จังหวัดอุทัยธานี
 12. นาย ธงชัย ศรีรักษา จังหวัดอุบลราชธานี
 13. นาย ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์ จังหวัดอุบลราชธานี
 14. นาย นพพร จารุนัย จังหวัดอ่างทอง
 15. นาย อาคม สาพงษ์เอี่ยม จังหวัดอ่างทอง
 16. ร.ต.อ. สิงห์ทอง อุดม จังหวัดเชียงราย
 17. นาย ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ จังหวัดเชียงราย
 18. นาย วรธน วรเวทิน จังหวัดเชียงใหม่
 19. นาย ชัชวาล วงค์แก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 20. นาย ชาวิช ปานเจริญกุล จังหวัดเพชรบุรี
 21. น.ส. เกศกมล เปลี่ยนสมัย จังหวัดเพชรบุรี
 22. นาย พิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 23. นาย ธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 24. นาง สิริกร กองสิงห์ จังหวัดเลย
 25. นาย เจริญ สิมสวัสดิ์ จังหวัดเลย
 26. นาย โกวิทย์ วงษ์ไพฑูรย์ จังหวัดแพร่
 27. ส.อ. ไชยยันต์ เหมาะดี จังหวัดแพร่
 28. นาง สมถวิล ติปะละ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 29. นาย ธนภัทร ธิวงศ์ศา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ