เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 147 คน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน

เลือก สว. 2567 รายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน ช่างภาพพีพีทีวี
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน ประกอบด้วย

 1. นาย วีระพงษ์ เทพอักษร จังหวัดกระบี่
 2. นาย ธีระพงษ์ เวศนานนท์ จังหวัดกระบี่
 3. นาย ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. น.ส. ศิริวรรณ คูอัมพร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. นาย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาย ชัยอนันต์ อรุณฤกษ์ดีกุล จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาย คมสัน อุทัยวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย ภุชพงค์ โคตรบัญชา จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย รชต ธิยานันท์ จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาย ภัคพงศ์ อ้นคง จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย ณัฐพล ศรีรังสิต จังหวัดขอนแก่น
 12. นาย เอกราช โฆษิตพิมานเวช จังหวัดขอนแก่น
 13. นาย นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช จังหวัดจันทบุรี
 14. นาย สามารถ ดวงวิจิตรกุล จังหวัดจันทบุรี
 15. นาย รังรักษ์ งามศิริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. นาง วัชรี แจ่มเจริญสุขศรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย นพรัตน์ กวางทอง จังหวัดชลบุรี
 18. นาย ราเชนทร์ คนชม จังหวัดชลบุรี
 19. นาย สุขเกษม จันทร์ศรี จังหวัดชัยนาท
 20. นาย มั่นคง มณีรัตนรุ่งโรจน์ จังหวัดชัยภูมิ
 21. นาย ธวัชชัย วรสุนทร จังหวัดชัยภูมิ
 22. นาย สุวชัย ฤทธิโสม จังหวัดชุมพร
 23. นาย เกษม นิลสุวรรณ จังหวัดชุมพร
 24. นาย มนัส รองพล จังหวัดตรัง
 25. นาย ฐิติพงศ์ ยอดชีวัน จังหวัดตรัง
 26. นาย ธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ จังหวัดตราด
 27. นาย วิรัลพัชร วงศ์ทวีรัตน์ จังหวัดตราด
 28. นาง ภัทรภร ธนะภาวริศ จังหวัดตาก
 29. พ.ท. เสกสรร สกุลเพชรพิทักษ์ จังหวัดตาก
 30. นาย สมยศ ทองบัณฑิต จังหวัดนครนายก

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน

 1. นาย พจน์ พจนพาณิชย์กุล จังหวัดนครนายก
 2. พ.ต. นฤต รัตนพิเชฏฐชัย จังหวัดนครปฐม
 3. นาย องค์อาด ธรรมกร่าง จังหวัดนครปฐม
 4. นาย จำนง วงษ์ชาชม จังหวัดนครพนม
 5. นาย พนมพร สุวรรณปัฏนะ จังหวัดนครพนม
 6. นาย พัลลภ เสนาดี จังหวัดนครราชสีมา
 7. น.ส. สุภาวดี สีมาวรานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
 8. นาย ปิยทัศน์ วัลย์เพ็ญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 9. นาย สำราญ เต็มรักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 10. นาย กิตตินันท์ อนุพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์
 11. นาย สุรเดช น้อยจันทร์ จังหวัดนครสวรรค์
 12. นาย สุทัศน์ มีศิริ จังหวัดนนทบุรี
 13. พล.อ. สุรใจ จิตต์แจ้ง จังหวัดนนทบุรี
 14. นาย มูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา จังหวัดนราธิวาส
 15. นาย สมัย หวันสบูดิน จังหวัดนราธิวาส
 16. นาย สมพักษ์ จิตอารี จังหวัดน่าน
 17. นาย สุปรีชา เอกกฤตสุวรรณ จังหวัดน่าน
 18. นาย พรเพิ่ม ทองศรี จังหวัดบุรีรัมย์
 19. นาง นิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล จังหวัดบุรีรัมย์
 20. น.ต. วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น. จังหวัดปทุมธานี
 21. นาย ธนวัฒน์ ศรีสุข จังหวัดปทุมธานี
 22. นาย ศุภวิท กำเนิดแสง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 23. นาย ทิวา ศุภจรรยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 24. น.ต. นิธิกร ประเสริฐสงค์ จังหวัดปราจีนบุรี
 25. นาย อภิชาติ พิมพ์เสริฐ จังหวัดปราจีนบุรี
 26. นาย มะยูนิง โตะบา จังหวัดปัตตานี
 27. นาย อรรคพงษ์ โภคินจงวิวัฒน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 28. นาย ณัทกฤช ธนพงษ์ภูริช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 29. นาย นริศ นามวงศ์ จังหวัดพะเยา
 30. นาย มงคล สมควร จังหวัดพะเยา

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

 1. นาย ดุสิทธิ์ ทองเกิด จังหวัดพังงา
 2. นาย ชาญวิศว์ บรรจงการ จังหวัดพังงา
 3. นาย สนธิญา หนูจีนเส้ง จังหวัดพัทลุง
 4. นาง เชาวลักษณ์ แกรม จังหวัดพัทลุง
 5. นาย ชาติ ไชยสิทธิ์ จังหวัดพิจิตร
 6. นาย ศุภกฤษ เมืองทอง จังหวัดพิจิตร
 7. นาย ปิยะนันท์ อนันต์ยศสรกิจ จังหวัดพิษณุโลก
 8. ว่าที่ ร.ต. ไกรสร พิมพ์ประสานต์ จังหวัดพิษณุโลก
 9. นาย รัตน์ชัย ลีรพงษ์กุล จังหวัดภูเก็ต
 10. นาย จรูญ ชินโสภณทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต
 11. นาย ศรีเมือง เจริญศิริ จังหวัดมหาสารคาม
 12. นาย เกรียงศักดิ์ โชคไพรศรี จังหวัดมหาสารคาม
 13. นาย กิจติศักดิ์ สิริพัฒน์ จังหวัดมุกดาหาร
 14. นาย นงค์ แข็งแรง จังหวัดมุกดาหาร
 15. นาย เฉลิมชัย จันทรเสนา จังหวัดยโสธร
 16. นาย จักรินทร์ ไชยวิเศษ จังหวัดยโสธร
 17. นาย บุญธวัช ปานสังข์ จังหวัดระนอง
 18. นาย สุรัช ตันบี้ จังหวัดระนอง
 19. นาย ปริญญวัฒน์ ธงศรีเจริญ จังหวัดระยอง
 20. นาย สุรพงศ์ งามสม จังหวัดระยอง
 21. นาย สุวัจน์ บุญสุชาติ จังหวัดราชบุรี
 22. นาย สุฬิพัส สุวิชญ์ธนาฐิติ จังหวัดราชบุรี
 23. น.ส. สุกัญญา หงษ์วิลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 24. นาย รัชศิชภ ธีรัชต์กุล จังหวัดร้อยเอ็ด
 25. นาย ณัฐพงษ์ หลงโห้ จังหวัดลพบุรี
 26. พล.อ.อ. สราวุธ กลิ่นพันธุ์ จังหวัดลพบุรี
 27. ร.ต.อ. บุญชนก ขัตบุญเรือง จังหวัดลำปาง
 28. นาง ฉัตรมงคล จันทร์เขียว จังหวัดลำปาง
 29. นาย พงษ์ภิญโญ ปัญโญใหญ่ จังหวัดลำพูน
 30. นาย อำนวยธนัช บุบผา จังหวัดลำพูน

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 

 1. นาย สาคร สามศรี จังหวัดศรีสะเกษ
 2. นาย มานะ มหาสุวีระชัย จังหวัดศรีสะเกษ
 3. นาย ประเสริฐสิน ศรีสำราญ จังหวัดสกลนคร
 4. นาย ศศิดนัย พรศิริทองทวี จังหวัดสกลนคร
 5. นาย กิติเชษฐ์ เขียวจันทร์ จังหวัดสงขลา
 6. นาย เนติศิลป์ พฤกษศรี จังหวัดสงขลา
 7. นาย อนิวรรต เปรมใจ จังหวัดสตูล
 8. นาย วัชรินทร์ รำไพภักดี จังหวัดสตูล
 9. นาย ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง จังหวัดสมุทรปราการ
 10. นาย สุรชัย ลาภสิทธิวงศ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 11. นาย วรชัย ติลติ จังหวัดสมุทรสงคราม
 12. นาย ณศรัณย์ อภิชาสิริพุฒิชัย จังหวัดสมุทรสาคร
 13. นาย กัมพล ทองชิว จังหวัดสมุทรสาคร
 14. นาย สุพจน์ กลิ่นทอง จังหวัดสระบุรี
 15. นาย พุธทอง โพธิปัญญา จังหวัดสระบุรี
 16. นาย ปรมินทร์ จันทรกาล จังหวัดสระแก้ว
 17. นาย พงศ์พัฒน์ ตุลาชม จังหวัดสระแก้ว
 18. น.ส. จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ จังหวัดสิงห์บุรี
 19. นาย ชัยณรงค์ รักพินิจ จังหวัดสิงห์บุรี
 20. นาย สมศักดิ์ มาหา จังหวัดสุพรรณบุรี
 21. นาย ประยุทธ ศุภวราพงษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 22. นาย นพดล พริ้งสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 23. พล.อ. สายัณห์ สวัสดิ์ศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 24. นาย สุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา จังหวัดสุรินทร์
 25. นาง เสาวณิต รัตนรวมการ จังหวัดสุรินทร์
 26. นาย เกรียงศักดิ์ พึ่งเงิน จังหวัดสุโขทัย
 27. นาย วิชาญ สุวรรณชื่น จังหวัดสุโขทัย
 28. นาย อิทธิพัทธ์ จันทร์ศิริ จังหวัดหนองคาย
 29. น.ส. ลิตา ทาบึงกาญจน์ จังหวัดหนองคาย
 30. นาย พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา จังหวัดหนองบัวลำภู

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน

 1. นาย สรชาติ สุวรรณพรหม จังหวัดหนองบัวลำภู
 2. นาย ประเสริฐ บุญธรรมมา จังหวัดอำนาจเจริญ
 3. นาย อภิเชษฐ์ เข็มสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
 4. นาย อัศวิน นันทะแสง จังหวัดอุดรธานี
 5. นาย สิทธิรัชต์ จารุไชยกุล จังหวัดอุดรธานี
 6. นาย ชัยวัฒน์ พันธุพัฒน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 7. นาย วิคุณ อ่วมศรี จังหวัดอุตรดิตถ์
 8. นาย อลงกรณ์ เหล่าเขตรกิจ จังหวัดอุทัยธานี
 9. นาย วณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์ จังหวัดอุทัยธานี
 10. น.ส. ฌีวาตรา ตาลชัย จังหวัดอุบลราชธานี
 11. นาง ราชาวดี ศรีคูณ จังหวัดอุบลราชธานี
 12. นาย ขวัญชัย แสนหิรัณย์ จังหวัดอ่างทอง
 13. น.อ. ณรงค์ กีสพงษ์ จังหวัดอ่างทอง
 14. นาย เมธาพัฒน์ ศรีมนัส จังหวัดเชียงราย
 15. นาย เลิศวิทย์ วรพงศธร จังหวัดเชียงราย
 16. นาย วรวิทย์ กิติกุศล จังหวัดเชียงใหม่
 17. นาย วิเชียร เชิดชูตระกูลทอง จังหวัดเชียงใหม่
 18. นาย บุญยืน บุญเลิศ จังหวัดเพชรบุรี
 19. พ.อ. สมมาส สำราญรัตน์ จังหวัดเพชรบุรี
 20. นาย ปราโมทย์ บุญคง จังหวัดเพชรบูรณ์

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน

 1. นาย นันทกร ภัทรเรืองชัย จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. นาย จง ทองปั้น จังหวัดเลย
 3. นาย ปริญญา แสงโสดา จังหวัดเลย
 4. พ.อ. อนุรัตน์ อินกัน จังหวัดแพร่
 5. น.ส. โสภิตา กฤตาวรนนท์ จังหวัดแพร่
 6. นาย วิชา ศรีคำซาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. น.ส. อภิชฏา ทองรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ