เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 152 คน กลุ่มอาชีพทำนา ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน

รายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน ช่างภาพพีพีทีวี
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน ประกอบด้วย

 1. นาง นันทวดี ชูสุวรรณ จังหวัดกระบี่
 2. นาง อิสรีย์ ศิริมาศ จังหวัดกระบี่
 3. นาย ชูเกียรติ เลิศศุภานนท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. นาย เดชา นุตาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. นาง น้ำวน ศรีทับทิม จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาย สุรเชษฐ์ ยุทธสุนทร จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาย สมัย สังวิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย ฉลอง โพธิสารัตน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย จันทร์ดี หลวงนัน จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาย สุรเชษฐ สีเหนี่ยง จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย ฉัตรชัย โลหะมาตย์ จังหวัดขอนแก่น
 12. นาย ธนิน ศรีสนิท จังหวัดขอนแก่น
 13. น.ส. ทองใส สมศรี จังหวัดจันทบุรี
 14. นาย สำเริง ภาระเปลื้อง จังหวัดจันทบุรี
 15. นาง ลอง ไผ่ล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. นาย จำรุญ สนธิโรจน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย สำเรียน จันทร์น้อย จังหวัดชลบุรี
 18. นาย ธนกฤต ทองเต็ม จังหวัดชลบุรี
 19. น.ส. อมร ศรีบุญนาค จังหวัดชัยนาท
 20. นาย สังวาลย์ สิงห์โสม จังหวัดชัยนาท
 21. นาง รำไพร ผึ้งเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 22. นาง รัฐภัทร์ เบ้าทุมมา จังหวัดชัยภูมิ
 23. นาย สุทัศน์ สุทธิพล จังหวัดชุมพร
 24. นาย อภิชาติ เลขพลการ จังหวัดชุมพร
 25. นาย สากล นิ่มนวล จังหวัดตรัง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน

 1. นาย เปลื้อง ช่วยรุย จังหวัดตรัง
 2. นาย ภาสกร สุขสถิตย์ จังหวัดตราด
 3. นาย ชาลี อู่ตะเภา จังหวัดตาก
 4. นาย ขันติ มูลกลาง จังหวัดตาก
 5. นาย สมนึก ศรีสังข์สุข จังหวัดนครนายก
 6. นาย สมชาย นุ่มพูล จังหวัดนครนายก
 7. นาย วันชนะ วงษ์พรพันธุ์ จังหวัดนครปฐม
 8. นาย ภาณุวิทย์ เอี้ยวโพธิเงิน จังหวัดนครปฐม
 9. นาย คำพันธ์ อัครเนตร จังหวัดนครพนม
 10. นาย สุริยา ชาลี จังหวัดนครพนม
 11. นาย เติมศักดิ์ บุญชื่น จังหวัดนครราชสีมา
 12. นาย สายัณห์ สำนักโนน จังหวัดนครราชสีมา
 13. นาย ธรรมศักดิ์ สมัครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 14. นาย สมศักดิ์ จันทร์แก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. นาย นพดล มั่นศักดิ์ จังหวัดนครสวรรค์
 16. นาย บุญเลิศ ศรีประเทศ จังหวัดนครสวรรค์
 17. นาย ประชา มีเหม็ง จังหวัดนนทบุรี
 18. น.ส. ณัฐนันท์ ทองดีวงศ์ จังหวัดนนทบุรี
 19. นาง ซอฟียะห์ ดอแว จังหวัดนราธิวาส
 20. นาย สมบูรณ์ จิตรเพ็ญ จังหวัดนราธิวาส
 21. นาย เนตร กองวี จังหวัดน่าน
 22. นาย สมเกียรติ ไชยชนะ จังหวัดน่าน
 23. นาย พรชัย ลมงาม จังหวัดบึงกาฬ
 24. นาย พิมาย คงทัน จังหวัดบึงกาฬ
 25. นาง ปวีณา สาระรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน

 1. น.ส. สำเนียง พิราญรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. นาย พันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ จังหวัดปทุมธานี
 3. นาย ศราวุฒิ แสงจันทร์ จังหวัดปทุมธานี
 4. น.ส. นิชาภา สุวรรณนาค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5. นาย สรานนท์ ใยบำรุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. นาย วิจิตร วังสวัสดิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 7. นาย ประพิศ ครูศรี จังหวัดปราจีนบุรี
 8. นาย อามีย๊ะ มะหามะ จังหวัดปัตตานี
 9. นาย มะหัดมะ ซานาอารปอ จังหวัดปัตตานี
 10. นาย สอาด สุขสุแดน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 11. นาย สำเริง ตรีวิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. นาย ฉัตรชัย มหาวรรณ จังหวัดพะเยา
 13. นาย เปลี่ยน มหาวรรณ์ จังหวัดพะเยา
 14. นาย สมพงษ์ อุส่าห์การ จังหวัดพังงา
 15. นาย สมพล เริงสมุทร จังหวัดพังงา
 16. นาย ก้อหลัด บุญมี จังหวัดพัทลุง
 17. นาย ประกอบ เมืองทัง จังหวัดพัทลุง
 18. น.ส. ธนพร บุญคำ จังหวัดพิจิตร
 19. นาย พงษ์ศักดิ์ มหาราช จังหวัดพิจิตร
 20. นาย เฉลา บดีรัฐ จังหวัดพิษณุโลก
 21. นาย มานิตย์ หมอนทอง จังหวัดพิษณุโลก
 22. นาย สุภโรจน์ ทรงยศ จังหวัดภูเก็ต
 23. นาย เนตร เดชากุล จังหวัดภูเก็ต
 24. นาย บุญทอม บุญยรัตน์ จังหวัดมหาสารคาม
 25. นาง ปัณณิสาร์ จันทร์ลุน จังหวัดมหาสารคาม

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน

 1. นาย สมจิตร รัตนวงค์ จังหวัดมุกดาหาร
 2. นาย ประเสริฐ แก้วดี จังหวัดมุกดาหาร
 3. นาย ยูโซะ ดอเลาะบองอ จังหวัดยะลา
 4. นาง กำไล ชูสุวรรณ จังหวัดยะลา
 5. นาย ประมวล ปราบณรงค์ จังหวัดยโสธร
 6. นาย พรชัย ธงโบราณ จังหวัดยโสธร
 7. นาย วรวรรธน์ เพ็ชรอินทร์ จังหวัดระนอง
 8. นาย บุญญฤทธิ์ แสงทอง จังหวัดระนอง
 9. น.ส. ณัฏฐิณี คูณผล จังหวัดระยอง
 10. นาย มนต์ตรี ผาสุข จังหวัดระยอง
 11. น.ส. รดาภัค แก้วพรายตา จังหวัดราชบุรี
 12. นาย ชนชล วรพลศีรสกุล จังหวัดราชบุรี
 13. นาย เอกณรงค์ ชื่นมณี จังหวัดร้อยเอ็ด
 14. นาย แสนทนงค์ ประเสริฐแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. นาย พิเนตร์ ศาลากิจ จังหวัดลพบุรี
 16. นาย มนัส ไหวพริบ จังหวัดลพบุรี
 17. นาง ศุภิดา วรรณปลูก จังหวัดลำปาง
 18. นาย นิกร พรหมกิ่งแก้ว จังหวัดลำปาง
 19. นาย ประสิทธิ์ สมบูรณ์ชัย จังหวัดลำพูน
 20. นาง กัลยา ใหญ่ประสาน จังหวัดลำพูน
 21. นาย สมบุญ บุญตา จังหวัดศรีสะเกษ
 22. นาย วิเชียร ระยับศรี จังหวัดศรีสะเกษ
 23. นาย กงเพชร บุพศิริ จังหวัดสกลนคร
 24. นาง กาญจนา อินธิกาย จังหวัดสกลนคร
 25. นาย ดลยา ราชชำรอง จังหวัดสงขลา

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน

 1. นาย อับดลเสก เหมสนิท จังหวัดสงขลา
 2. นาย สมพร ชำนาญดง จังหวัดสตูล
 3. นาย จิรวุธ บุญรินทร์ จังหวัดสตูล
 4. นาย ถนอม ยังเจริญ จังหวัดสมุทรปราการ
 5. นาย วิรัช สวัสดิกุล จังหวัดสมุทรปราการ
 6. นาย ปัญญา พวงสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 7. นาย สินธนา โหมดพลาย จังหวัดสมุทรสาคร
 8. น.ส. กรณ์กุลขจิต เรืองกิจไพศาล จังหวัดสมุทรสาคร
 9. นาย ชาติ ศรีมาวงศ์ จังหวัดสระบุรี
 10. นาย เฉลิม บุญประเชิญ จังหวัดสระบุรี
 11. นาย วัชระ จำปาเทศ จังหวัดสระแก้ว
 12. นาย วิเชียร เนตรวงษ์ จังหวัดสระแก้ว
 13. นาย ชอบธรรม ชีวะธรรม จังหวัดสิงห์บุรี
 14. นาย วีรวุธ ศรีคงดวง จังหวัดสิงห์บุรี
 15. นาย ชูชาติ อินสว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 16. นาย สงบ สุขสำราญ จังหวัดสุพรรณบุรี
 17. นาย โกเมท เกิดสมบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 18. นาย เชาวลิต ลิ้มประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 19. นาย สุบรรณ อินทร์ตา จังหวัดสุรินทร์
 20. นาย สาลี สิงห์คำ จังหวัดสุรินทร์
 21. นาย สุชาติ ลาโภ จังหวัดสุโขทัย
 22. นาย ชาญชัย โฉมห่วง จังหวัดสุโขทัย
 23. นาย สุวิด บุตรมาน จังหวัดหนองคาย
 24. นาง บานเย็น ศรีตะบุตร จังหวัดหนองคาย
 25. นาง ละเอียด ปู่หลุ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน

 1. นาย จรวด แดงนา จังหวัดหนองบัวลำภู
 2. นาง เมรี่ ใจใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ
 3. นาง สุภาวดี โพธารินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 4. นาย เนตร นักบุญ จังหวัดอุดรธานี
 5. นาย บุญมี ปะพะวะ จังหวัดอุดรธานี
 6. นาย ศราวุฒิ จินดาเลิศ จังหวัดอุตรดิตถ์
 7. นาง สุจิรา อยู่พุ่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
 8. นาย ศะศะเศรษฐะโชค ตามพระหัตถิ์ จังหวัดอุทัยธานี
 9. นาย นันท์ ชาติสุทธิ์ จังหวัดอุทัยธานี
 10. นาย เวส พาระนัง จังหวัดอุบลราชธานี
 11. นาย สุวิทย์ ร่วมรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 12. น.ส. พัสสวรรณ กมลฉ่ำโชควงศา จังหวัดอ่างทอง
 13. นาย ทรงพล พูลสวัสดิ์ จังหวัดอ่างทอง
 14. นาย ยงยุทธ์ อินทะรังษี จังหวัดเชียงราย
 15. นาย วิวัฒน์ สมวรรณ์ จังหวัดเชียงราย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน

 1. นาง ลำดวน สายบุญทา จังหวัดเชียงใหม่
 2. นาย นิกร ทิพย์อักษร จังหวัดเชียงใหม่
 3. นาย บุญขวัญ ชื่นชม จังหวัดเพชรบุรี
 4. นาย ละเอียด น้อยนิวร จังหวัดเพชรบุรี
 5. นาย ชิตชัย อุ่นอกพันธุ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 6. นาย เจริญทอง หยองใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. นาย สุชาติ โกษาจันทร์ จังหวัดเลย
 8. น.ส. อุทิศ สุธงษา จังหวัดเลย
 9. นาย ทวน วงค์เจริญ จังหวัดแพร่
 10. นาย อุดม ดอกแสง จังหวัดแพร่
 11. นาย อำพล ดำรงตระกูลชัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 12. นาย รณรงค์ ทองเขียว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ