เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 153 คน กลุ่มอื่น ๆ ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 149 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 147 คน

รายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มอื่น ๆ  153 คน ช่างภาพพีพีทีวี
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอื่น ๆ  153 คน

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มอื่น ๆ  153 คน ประกอบด้วย

 1. นาย บุญยณัฏฐ์ บุตรน้อย จังหวัดกระบี่
 2. นาง เกศรา คงธนถาวรสกุล จังหวัดกระบี่
 3. นาย ธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. นาย วราวุธ ตีระนันทน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. นาย สราวุธ พูลพิพัฒน์ จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาย สุชพงศ์ บุญเสริม จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาย ชัยทัศน์ อัดโดดดร จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย ประเสริฐ อาสนาทิพย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย ธัชกร เชื้อรอด จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาย เศคาริยาห์ ม่วงมี จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย เกษมทรัพย์ ดงหงษ์ จังหวัดขอนแก่น
 12. น.ส. ชีวธันย์ พูลทรัพย์ จังหวัดขอนแก่น
 13. นาย สุวิชาณ สุวรรณาคะ จังหวัดจันทบุรี
 14. นาย ธีระ วงษ์เจริญ จังหวัดจันทบุรี
 15. นาย เอกชัย เรืองรัตน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. นาย พนมไพร ธรรมศรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย กมลมนูศักดิ์ กลิ่นดี จังหวัดชลบุรี
 18. น.ส. อภิรดี เทศวงษ์ จังหวัดชลบุรี
 19. นาย สุเทพ นิยมธรรม จังหวัดชัยนาท
 20. นาย เดชาธร กันท้วม จังหวัดชัยนาท
 21. ร.ต.อ. ทวี ยะสุตา จังหวัดชัยภูมิ
 22. นาย คณิต ธัญญะภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 23. น.ส. ปุณชญานันท์ ขาวชำนาญ จังหวัดชุมพร
 24. พ.ท. สุชาติ นิลประดับ จังหวัดชุมพร
 25. นาย อุทัย ดำย่ำ จังหวัดตรัง

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 146 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำสวน 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 153 คน

 1. นาย เจษฎาพร จันเกื้อ จังหวัดตรัง
 2. นาย พีรพงษ์ ฟูศิริ จังหวัดตราด
 3. นาย ชัยวัฒน ถนอมพันธ์ จังหวัดตราด
 4. นาย จำเนียร ทาแลบ จังหวัดตาก
 5. นาย ณันทพงศ์ เชิดชู จังหวัดนครนายก
 6. นาย ประเสริฐ จันทะโชติ จังหวัดนครนายก
 7. นาย เสน่ห์ เกตุพันธ์ จังหวัดนครปฐม
 8. ว่าที่ ร.ต. ธนพศ วรนุช จังหวัดนครปฐม
 9. นาย โชคอำนวย อ้นมา จังหวัดนครพนม
 10. นาย ไชยพร อ้นมา จังหวัดนครพนม
 11. น.ส. ภัทราภรณ์ คิดซ้าย จังหวัดนครราชสีมา
 12. นาย กนก โตสุรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา
 13. นาย ภคพล ไกรสินธุ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 14. นาย ณัฐกิตติ์ หนูรอด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. นาย ไพศาล ช่างจงประดิษฐ์ จังหวัดนครสวรรค์
 16. นาย ศรุต บำรุงสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์
 17. นาย สมเกียรติ กาญจนาคาร จังหวัดนนทบุรี
 18. พล.ท. บุญธัม สามปรุ จังหวัดนนทบุรี
 19. น.ส. นาซีเราะ ลาเตะ จังหวัดนราธิวาส
 20. นาย ธัชณพงศ์ ดีพาส จังหวัดนราธิวาส
 21. นาย ณัฐปคัลภ์ ปันชุน จังหวัดน่าน
 22. น.ส. อุไรวรรณ กิ้วภาวัน จังหวัดน่าน
 23. นาย อภิชาติ ขุ่ยร้านหญ้า จังหวัดบึงกาฬ
 24. น.ส. ศิรินภา ศิริพัฒน์ จังหวัดบึงกาฬ
 25. น.ส. ถวัลย์ลักษณ์ วงษ์มะณี จังหวัดบุรีรัมย์

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 138 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มอาชีพทำนา 152 คน

 1. นาง วลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. พ.อ. ปรีชา ทองเต็ม จังหวัดปทุมธานี
 3. พ.ต.ท. กชพัฒน กุลจิตติศักดา จังหวัดปทุมธานี
 4. นาย พิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5. น.ส. อรณิชา อยู่สุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. นาง จำเนียร รัชตเมธิน จังหวัดปราจีนบุรี
 7. นาย ชูชีพ เอื้อการณ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 8. นาย มะอำรัม อีดูงอ จังหวัดปัตตานี
 9. นาย อับดุลรอฮิม เซะบารู จังหวัดปัตตานี
 10. น.ส. ปทิดา ศิริพฤกษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 11. นาง ยุวกานดา คงมั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. นาง พานิช ใจหาญ จังหวัดพะเยา
 13. นาย นพดล บุญสาร จังหวัดพะเยา
 14. นาง มยุรา สาระทิง จังหวัดพังงา
 15. นาย วิสิทธิ์ คลังสิน จังหวัดพังงา
 16. นาย วิรัตน์ รักษ์พันธ์ จังหวัดพัทลุง
 17. นาย อภิญญา บุญหนูกลับ จังหวัดพัทลุง
 18. นาย ธีรยุทธ์ อนุสิทธิ์ จังหวัดพิจิตร
 19. นาย บุญส่ง พุ่มศิริอุดม จังหวัดพิจิตร
 20. นาย บรรจบ เมฆประดับ จังหวัดพิษณุโลก
 21. นาย วสุ ปัทมสิริวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
 22. นาย ปภัชเดช เกตุพันธ์ จังหวัดภูเก็ต
 23. นาย ประทีป วรากุล จังหวัดภูเก็ต
 24. นาย สงัด สุวรรณวงษ์ จังหวัดมหาสารคาม
 25. น.ส. กาหลง โพธิ์ขวัญ จังหวัดมหาสารคาม

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสตรี 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข 153 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 147 คน 

 1. นาย เดชา คำมุงคุณ จังหวัดมุกดาหาร
 2. นาย ภมร เชาว์ศิริกุล จังหวัดมุกดาหาร
 3. นาย สมมาตร ยานยา จังหวัดยะลา
 4. นาย ไซด์นอน แวหามะ จังหวัดยะลา
 5. นาย ทองอุ่น ทัดไท จังหวัดยโสธร
 6. นาย ธนาวุฒิ อุตอามาตย์ จังหวัดยโสธร
 7. น.ส. จิรัฐิฏิการ หงษ์เหมหิรัณ จังหวัดระนอง
 8. น.ส. วัชราพร สำราญ จังหวัดระนอง
 9. นาย บัณฑิต สาครวิศวะ จังหวัดระยอง
 10. นาย มานิฏฐ์ เล็กโล่ง จังหวัดระยอง
 11. น.ส. วริษฐา องอาจ จังหวัดราชบุรี
 12. นาย วิริฌธิ์พงษ์ สุขสำราญ จังหวัดราชบุรี
 13. นาย เฉลิมศักดิ์ แสนปาง จังหวัดร้อยเอ็ด
 14. นาง อำพร บุญพินิจ จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. น.ส. สายรุ้ง แสงจำรูญ จังหวัดลพบุรี
 16. นาย สัมฤทธิ์ อารัศมี จังหวัดลพบุรี
 17. นาย จำนงค์ หงษ์แก้ว จังหวัดลำปาง
 18. นาง เกศี จันทราประภาวัฒน์ จังหวัดลำปาง
 19. นาย ประสิทธิ์ พัชรวิศุทธิ์ จังหวัดลำพูน
 20. นาย จรูญ ปัญญาฟู จังหวัดลำพูน
 21. นาย ดาวหยาด ขันธ์เพชร จังหวัดศรีสะเกษ
 22. น.ส. วไลพร ธนารักษ์สกุล จังหวัดศรีสะเกษ
 23. นาย เลิศอุดม นาคโคตรคำ จังหวัดสกลนคร
 24. นาย สุวรรณ หันไชยุงวา จังหวัดสกลนคร
 25. นาย สิปป์ธวัฒน์ มณีวรรณ จังหวัดสงขลา

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 154 คน

 1. นาย วุฒิชาติ เก็มเบ็ญหมาด จังหวัดสงขลา
 2. พ.ต.อ. กอบ อัจนากิตติ จังหวัดสตูล
 3. นาง สุพรรณพร เกลี้ยงกลม จังหวัดสตูล
 4. นาย วุฒิพงศ์ เถรว่อง จังหวัดสมุทรปราการ
 5. พล.ต.อ. อิทธิพล พิริยภิญโญ จังหวัดสมุทรปราการ
 6. พล.ต.ท. ยุทธนา ไทยภักดี จังหวัดสมุทรสงคราม
 7. ร.ต.อ. ประพันธ์ ชาติกานนท์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. นาย สมาน สังข์วิลัย จังหวัดสมุทรสาคร
 9. นาย เชาวริน ชาญสายชล จังหวัดสมุทรสาคร
 10. พล.อ.อ. ธงชัย แฉล้มเขตร จังหวัดสระบุรี
 11. นาย สอน สุริยันต์ จังหวัดสระบุรี
 12. นาย สุรเกียรติ เก่งธีระวัฒน์ จังหวัดสระแก้ว
 13. นาย วุฒิชัย ชมภู จังหวัดสระแก้ว
 14. น.ส. อัจฉรา ขำมาลัย จังหวัดสิงห์บุรี
 15. นาย บำรุง ควบคุม จังหวัดสิงห์บุรี
 16. นาย ปราโมทย์ เพชรปานกัน จังหวัดสุพรรณบุรี
 17. ร.ต.ต. ชินทัต อุบลแย้ม จังหวัดสุพรรณบุรี
 18. นาย พิรุณ ไชยทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 19. น.ส. ชนัดดา สงพัฒน์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 20. นาย ประชุม เหลี่ยมดี จังหวัดสุรินทร์
 21. พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย จังหวัดสุรินทร์
 22. น.ส. นิศาชล จุ่นคง จังหวัดสุโขทัย
 23. นาย มงคล เจริญวัย จังหวัดสุโขทัย
 24. นาง กัลญา ตาตะมิ จังหวัดหนองคาย
 25. น.ส. จาริยา โฉมมณี จังหวัดหนองคาย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มการศึกษา 154 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154 คน

 1. นาย ณัฐดนัย แสงจันโท จังหวัดหนองบัวลำภู
 2. นาย ดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 3. นาย สกล บุญสะอาด จังหวัดอำนาจเจริญ
 4. นาย วิรุฬห์ วิริยะอุสาหะ จังหวัดอำนาจเจริญ
 5. นาย ประจักษ์ จันทร์แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 6. น.ส. วาสนา กาฬพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
 7. นาย วิฑูรย์ ศิริบูลย์ภักดี จังหวัดอุตรดิตถ์
 8. นาย ลำพอง ชวนสินธุ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 9. นาย บุญนำ จอมสูงเนิน จังหวัดอุทัยธานี
 10. นาย อลงกต วรกี จังหวัดอุทัยธานี
 11. นาย สมเกียรตินัยวิกุล แต้ฐิติพงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 12. นาย คำดี ทองเกลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานี
 13. นาง ศรีรัตน์ กันพันธ์ จังหวัดอ่างทอง
 14. นาง รำพึง ตั้งวิเศษสุข จังหวัดอ่างทอง
 15. นาย ปรีดา จันทร์แจ่มศรี จังหวัดเชียงราย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 129 คน
เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 149 คน

 1. น.ส. อลิสา เขื่อนขัน จังหวัดเชียงราย
 2. ร.ท. อภิชาต นิติกุลเกยูร จังหวัดเชียงใหม่
 3. นาย เลอยศ พุทธชิโนรสสกุล จังหวัดเชียงใหม่
 4. น.ส. นวพร สีนวล จังหวัดเพชรบุรี
 5. น.ส. ศิริพร เริงรมย์ จังหวัดเพชรบุรี
 6. นาง สุทัศนีย์ โสภา จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. นาย เรวัต แสงวิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์
 8. นาย ธนัช ศรีธรรมมา จังหวัดเลย
 9. นาง ชมพูนุท โสภามี จังหวัดเลย
 10. นาย ณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์ จังหวัดแพร่
 11. นาย ณัฐรดา ศิริวัฒนกุล จังหวัดแพร่
 12. นาย ถนอม แสงน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 13. พ.อ. อภิชาติ กันทะวงศ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ